Hotărârea nr. 224/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA IASI-CIUREA CVARTAL 1 PARCELA 7/13/3 intocmit in vederea construirii unei hale de depozitare materiale de constructii pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, SOSEAUA IASI-CIUREA, CVARTAL 1, PARCELA 7/13/3

intocmit in vederea construirii unei hale de depozitare materiale de constructii pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi,

Având în vedere:

-                        iniţiativa primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

-                        nota de fundamentare nr.91852/17.04.2007 întocmită de Serviciul Arhitectură şi Urbanism,

-                        raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi,

-                        Certificatul de Urbanism nr. 4377 din 25.09.2006 eliberat de Primaria municipiului Iasi;

-                        cererea 91852 din 18.01.2007 prin care Macovei Vasile solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, soseaua Iasi-Ciurea, cvartal 1, parcela 7/13/3;

-                        Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 17.01.2007 ;

-                         avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.25106 din 21.11.2006, avizul SC E-ON SA nr.1925/30.10.2006, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.11029 din 12.12.2006, avizul Ministerului Administratiei si Internelor nr.827613 din 15.12.2006, avizul Ministerului Apararii Nationale nr.D/7301 din 20.12.2006, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Mihail Grigore Sturdza” al judetului Iasi nr.600239-2 din 15.030.11.2006, avizul privind protectia civila nr.3364/1352 din 22.11.2006, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/11697/1739 din 11.12.2006,  avizul Serviciului Roman de Informatii nr.72974 din 30.11.2006, avizul Directiei de Sanatate Publica Iasi nr.15503 din 22.11.2006, avizul SC SALUBRIS nr.35598/23.11.2006, avizul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr.30417 din 22.11.2006, avizul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului Iasi, nr.11073 din 23.11.2006 si Avizul Unic al Consiliului Judetean Iasi nr. 16/P.U.Z./ 2007.

-                        prevederile legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

-                        Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

-                        prevederile Ordinului MLPAT 176/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

-                        Hotararea de Guvern nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism;

In temeiul art.36 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică lcoală republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. - Se aproba Planul Urbanistic Zonal - IASI, SOSEAUA IASI-CIUREA, CVARTAL 1, PARCELA 7/13/3 intocmit in vederea construirii unei hale de depozitare materiale de constructii pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 2800,00mp .(Anexa 5)

Art.2. - Se aproba introducerea in intravilanului municipiului a terenului aflat in Iasi, soseaua Iasi-Ciurea, cvartal 1, parcela 7/13/3.

Art.3. - Infrastructura zonei studiate prin prezenta documentatie de Urbanism se va executa pe cheltuiala beneficiarilor.

Art.4. - Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de construire.

Art.5. - Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-                        Prefectului Judeţului Iaşi,

-                        Primarului Municipiului Iaşi

-                        Direcţiei de Dezvoltare Urbană

-                        Serviciului de Arhitectură şi Urbanism

-                        Serviciului Cadastru

-                        S.C. GRANIT MS SRL  prin MACOVEI VASILE- Iaşi, B-dul Socola nr.206A, bl.Grani, et.1

 

   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

   cons.Romeo Olteanu                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.224

din 30 mai 2007