Hotărârea nr. 22/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării pentru sustenabilitatea proiectului RO 4616 SS 12 şi a Contractului de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Fundaţia "Solidaritate şi Speranţă" pentru acest proiect

MUNICIPIUL IAŞI                                                      

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanţării pentru sustenabilitatea proiectului RO 4616 SS 12 şi a Contractului de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Fundaţia Solidaritate şi Speranţă pentru acest proiect

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere:

- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

- referatul de specialitate nr.1481 din 16 ianuarie 2007 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară privind necesitatea continuării proiectului şi asigurării finanţării;

- raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- HCL nr. 312 din 24 mai 2004 prin care a fost aprobat parteneriatul între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Fundaţia Solidaritate şi Speranţă pentru perioada derulării proiectului cu finanţare nerambursabilă oferită de BIRD şi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (decembrie 2004 - noiembrie 2005) şi posibilitatea prelungirii în perioada de sustenabilitate minimă de 3 ani de zile solicitată de finanţator;

- art. 1.2. din Contractul de finanţare nr.54563 /28.05.2004 semnat de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi, în calitate de furnizor de servicii sociale, cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi ale Manualului operaţional pentru serviciile sociale (parte integrantă din contract) prin care s-a asumat de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi asigurarea finanţării proiectului pentru o perioadă de minim 3 ani după finalizarea grantului nerambursabil;

- contractul de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Fundaţia Solidaritate şi speranţă pentru derularea proiectului RO 4616 SS 12, prin care se stabileşte asigurarea fondurilor necesare continuării proiectului pentru o perioadă de cel puţin 3 ani după încheirea finanţării de la Ministerul Muncii, solidarităţii Sociale şi Familiei şi de la BIRD, în conformitate cu necesităţile grupului ţintă la acel moment şi conform bugetelor care vor fi aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

- numărul mare de solicitări pentru sprijinirea persoanelor dependente de alcool/droguri şi a familiilor acestora, precum şi caracterul complex al serviciilor psiho-sociale oferite prin prezentul proiect;

                    In temeiul art. 38 si art. 120 alin. 1 lit. b din Legea nr. 286/2006 privind modificarea si completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1: Se aprobă Contractul de parteneriat cu Fundaţia Solidaritate şi Speranţă pentru prezentul proiect.

Art. 2: Se împuterniceşte Direcţia de Asistenţă Comunitară să semneze contractul de parteneriat.

Art.3 Se aprobă finanţarea proiectului de la bugetul local cu suma de 88,200 ROM pentru 12 luni de activitate (ianuarie 2007 - decembrie 2007)

Art. 4: Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-       Prefectului Judeţului Iaşi ;

-       Primarului Municipiului Iaşi ;

-       Direcţia de Asistenţă Comunitară ;

-       Fundaţia Solidaritate şi Speranţă.

 

             CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,           SECRETAR,

         cons.Cătălin Ivan                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.22

din 22 ianuarie 2007