Hotărârea nr. 215/2007

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 8 70 mp situat în Iaşi - Şos. Păcurari nr.179 bl.B1 parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către d-na Pristav Laura-Adriana în vederea extinderii spaţiului existent

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                       

HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 8,70 mp, situat în Iaşi - Şos. Păcurari nr.179, bl.B1, parter, precum şi concesionarea directă a acestui teren către d-na Pristav Laura-Adriana, în vederea extinderii spaţiului existent

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi ,

Având în vedere:

-                           iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

-                           nota de fundamentare nr.17984/26.03.2007 întocmită de Serviciul Cadastru,

-                           rapoartele de avizare întocmite de :

o       Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

o       Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

o       Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi

-                           cererea nr. 18594/12.03.2007, prin care Pristav Laura-Adriana,   solicită concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 8,70 mp, situat în Iaşi - Şos. Păcurari nr.179, bl.B1, parter, conform planului anexat,  pentru extinderea spaţiului comercial situat la această adresă;

-                           Certificatul de Urbanism nr. 2971/27.07.2005, precum şi Avizul Unic PUD nr. 63/2006, emis de Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi;

-                           raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului;

-                           art. 122 din Legea nr. 215/2001, republicată, potrivit căruia „toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

-                           art. 3 din Legea nr. 213/1998, prin care se delimitează categoriile de bunuri aparţinând domeniului public;

-                           art. 13-15 şi art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

-                           prevederile Ordinului nr. 1430/2005, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

-                           art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

In temeiul art.36, alin(5), lit.b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 8,70 mp, situat în Iaşi - Şos. Păcurari nr.179, bl.B1, parter, conform planului anexat, cu o valoare de 7.378 RON.

Art.2  Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului, astfel încât valoarea unitară a terenului situat în Iaşi - Şos. Păcurari nr.179, bl.B1, parter, este de 250 Euro/mp sau 848 RON/mp respectiv 7.378 RON sau 2.175 Euro pentru suprafaţa totală de 8,70 mp.

Art.3  Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 8,70 mp, situat în Iaşi - Şos. Păcurari nr.179, bl.B1, parter, conform planului anexat, proprietatea municipiului Iaşi, către d-na Pristav Laura-Adriana, în vederea extinderii spaţiului existent.

Art.4  Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 435 Euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de BNR în ziua plăţii.

Art.5  Durata concesionării va fi de 10 ani.

Art.6 Încetarea contractului de concesiune poate avea loc  în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, conform art.57 alin.1, lit.b din OUG nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Art.7 Conform art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de teren în condiţiile prezentei hotărâri sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligaţiilor menţionate, contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere.

Art.8  Contractul de concesiune va fi înregistrat de către concesionar în Cartea funciară, conform art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006.

Art.9  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să încheie contractul de concesiune.

Art.10  Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-                           Prefectului Judeţului Iaşi

-                           Primarului Municipiului Iaşi

-                           Direcţiei de Dezvoltare Urbană

-                           Serviciului Cadastru

-                           DAPPP

-                           Serviciului venituri din contracte

-                           Pristav Laura Adriana - Piatra Neamţ, str.Ana Ipătescu nr.9, bl.A9, sc.A, et.4, ap.14

 

   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ           SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.215

din 30 mai 2007