Hotărârea nr. 197/2007

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi domnului Cristian Mungiu

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi domnului Cristian Mungiu

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Având în vedere :

-         iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin  expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

-         nota de fundamentare întocmită de Serviciul Relaţii Internaţionale şi Parteneriate Europene,

-         referatul de specialitate întocmit de Serviciul Relaţii Internaţionale şi Parteneriate Europene,

-         raportul de avizare întocmit de Comisia social culturală, învăţământ, culte, a Consiliului Local Municipal Iaşi,

-         Laudatio întocmit de domnul Nichita Danilov,

In temeiul prevederii Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1. Acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi, domnului Cristian Mungiu.

          Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-         Prefectului Judeţului Iaşi

-         Primarului Municipiului Iaşi

-         Serviciului Relaţii Internaţionale şi Parteneriate Europene

 

                                              CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ           SECRETAR,

   cons.Romeo Olteanu            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.197

din 30 mai 2007