Hotărârea nr. 196/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM CVARTAL 154 PARCELELE F5(6420/2/6) F6/5(6420/2/7/5) F14(6420/8) P6/7(6420/2/7/7) F7/1(6420/2/8/1) F7/2(6420/2/8/2) F7/3(6420/2/8/3) F6/1/2(6420/2/7/1/2) intocmit in vederea introducerii in intravilan a terenului aflat in proprietate privata persoana fizica si construirii unei cabane turistice

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, ZONA BUCIUM, CVARTAL 154 PARCELELE F5(6420/2/6), F6/5(6420/2/7/5), F14(6420/8), P6/7(6420/2/7/7), F7/1(6420/2/8/1), F7/2(6420/2/8/2), F7/3(6420/2/8/3), F6/1/2(6420/2/7/1/2)

intocmit in vederea introducerii in intravilan a terenului aflat in proprietate privata persoana fizica si construirii unei cabane turistice

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi,

Având in vedere :

·        initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotarire;

·        nota de fundamentare nr.11432/18.04.2007 intocmita de Serviciul de Arhitectura si Urbanism;

·        raportul de avizare intocmit de Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism a Consiliului Local Municipal Iasi

·        Certificatul de Urbanism nr. 872 din 14.02.2007.

·        cererea inaintata Primariei Municipiului Iasi nr.11432/2007 prin care SC COMPLEX LA EDERA SRL solicita aprobarea Planului Urbanistic Zonal intocmit pentru introducerea in intravilan a terenului pe care il detin in Iasi, zona Bucium, cvartal 154 si construirea unei cabane turistice si dotari aferente.

·        Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 07.02.2007;

·        studiile intocmite si avizele obtinute: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de O.C.P.I., avizul SC E-ON SA nr. 121/27.04.2006, avizul Regiei Autonome de apa-canal nr. 8412 din 19.04.2006, avizul SC ROMTELECOM SA nr. 234/3590/470 din 17.04.2006, avizul Directiei de Sanatate Publica Iasi 4630 din 14.04.2006, avizul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr.1489/12.06.2006, avizul Administratiei Nationale “Apele Romane”, Directia Apelor Prut nr.67 din 02.2007,  avizul Agentiei de Protectie a mediului Iasi nr.1724/02.2007, avizul Inspectoratului pentru Situatii de urgenta “Mihail Grigore Sturdza” al judetului Iasi nr.700058-2 din 28.02.2007 si Avizul Unic nr. 12/PUZ/2006.

·        prevederile Legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

·        Ordinul MLPAT 176/N/16.08.2000 privind aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

·        Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

·        Hotararea de Guvern nr.525/1996 reactualizata privind Regulamentul General de Urbanism;

In temeiul art.36 din Legea 215/2001 republicata privind administratia publica locala;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aproba Planul Urbanistic Zonal -ZONA BUCIUM, CVARTAL 154 PARCELELE F5(6420/2/6), F6/5(6420/2/7/5), F14(6420/8), P6/7(6420/2/7/7), F7/1(6420/2/8/1), F7/2(6420/2/8/2), F7/3(6420/2/8/3), F6/1/2(6420/2/7/1/2) . Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 4.376,69mp. (Anexa 4)

ART.2.  Se aproba introducerea in intravilanului municipiului a terenului aflat in zona Bucium, cvartal 154, parcelele F5(6420/2/6), F6/5(6420/2/7/5), F14(6420/8), P6/7(6420/2/7/7), F7/1(6420/2/8/1), F7/2(6420/2/8/2), F7/3(6420/2/8/3), F6/1/2(6420/2/7/1/2).

ART.3.        Infrastructura zonei studiate prin prezenta documentatie de Urbanism se va executa pe cheltuiala beneficiarilor.

ART.4         Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de construire.

ART.5         Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-         Prefectului Judeţului Iaşi;

-         Primarului Municipiului Iaşi;

-         Direcţiei Dezvoltare Urbană;

-         Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-         Serviciul cadastru;

-         SC COMPLEX LA EDERA SRL

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.196

din 25 aprilie 2007