Hotărârea nr. 192/2007

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ateneului Tătăraşi adoptat prin art.2 din H.C.L.nr.549/2003

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ateneului Tătăraşi, adoptat prin art.2 din H.C.L.nr.549/2003

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

-         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-         referatul de specialitate nr.29762/23.04.2007 întocmit de Biroul de Cultură, Sport, Culte şi ONG-uri din cadrul Primărirei Municipiului Iaşi;

-         raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         prevederile Ordonanţei Guvernului României 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură,

-         prevederile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;

-         H.C.L.549/2004 privind înfiinţarea instituţiei publice de cultură Ateneul Tătăraşi Iaşi, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere amendamentul propus în cadrul şedinţei ordinare din data de 25 aprilie 2007 privind numirea domnului Talpalaru Seryl - presedintele comisiei;

In temeiul art.36 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

        Art.1 Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ateneului Tătăraşi, conform regulamentului din Anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-         Prefectului Judeţului Iaşi;

-         Primarului Municipiului Iaşi;

-         Biroului de Cultură, Sport, Culte şi ONG-uri;

-         Ateneul Tătăraşi.

  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

Nr.192

din 25 aprilie 2007

 

 

MUNICIPIUL IAŞI                                               ANEXA I

CONSILIUL LOCAL IAŞI

 

 

Regulament de organizare şi funcţionare a instituţiei publice de cultură “Ateneul Tătăraşi” - Iaşi

 

Art. 1 - (1) Prezentul regulament stabileşte normele de organizare şi funcţionare a Ateneului Tătăraşi, instituţie publică de cultură subordonată Consiliului Local Iaşi, finanţată de la bugetul local, denumită în continuare Ateneul sau instituţia.

          (2) Funcţionarea instituţiei se va derula sub monitorizarea reprezentanţilor desemnaţi de către Consiliul Local Iaşi şi prin colaborarea cu departamentele de resort din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.

          (3) Ateneul îşi va desfăşura activitatea având în vedere tradiţiile cultural - artistice şi educative ale oraşului Iaşi, dar şi conceptul de unitate culturală prin diversitate promovat de valorile europene moderne.

 

Art. 2 - Pentru îndeplinirea obiectivelor cultural - artistice, precum şi a celor administrative, Ateneul Tătăraşi va încuraja şi va pune în aplicare colaborări şi parteneriate cu personalităţi culturale, reprezentanţi ai societăţii civile, cu alte instituţii de cultură de pe plan local, naţional sau internaţional, cu unităţi de învăţământ preuniversitar sau universitar, agenţi economici etc..

 

Art. 3 - Misiunea Ateneului Tătăraşi este promovarea în mod coerent şi continuu a valorilor culturale, educative şi artistice de pe plan local, naţional şi internaţional, precum şi stimularea creativităţii şi participării la actul artistic la nivelul cetăţenilor municipiului Iaşi.

 

Art. 4 - Instituţia are următoarele obiective:

a) promovarea creaţiilor autohtone şi a autorilor acestora în plan local, naţional şi internaţional;

b) promovarea municipiului Iaşi, în plan naţional şi internaţional, ca oraş al culturii româneşti şi europene;

c) utilizarea actului artistic şi a spaţiilor de desfăşurare a manifestărilor ca mijloace educative, sociale şi culturale;

d) susţinerea circulaţiei valorilor cultural - artistice între municipiul Iaşi şi alte oraşe din România sau din străinătate;

e) încurajarea creativităţii tinerelor talente şi a implicării acestora şi a cetăţenilor per ansamblu în actul cultural;

f) stabilirea de contacte şi parteneriate cu alţi operatori culturali din ţară şi din străinătate, cu reprezentanţi ai societăţii civile, ori cu alte instituţii publice sau private, urmărind derularea de activităţi care să conducă la îndeplinirea misiunii Ateneului;

g) afirmarea Ateneului ca un important centru cultural al Iaşului şi al regiunii;

h) formarea unei echipe de profesionişti, prin aplicarea criteriului competenţei, pentru eficientizarea continuă a alocării şi utilizării resurselor umane, materiale, financiare şi informaţionale de care dispune instituţia;

i) elaborarea de calendare anuale de activităţi care să urmărească dinamica vieţii culturale ieşene şi care să promoveze în rândul publicului ţintă actul artistic, educativ şi cultural autentic;

j) respectarea şi îmbunătăţirea indicatorilor economici şi culturali stabiliţi împreună cu ordonatorul principal de credite.

 

Art. 5 - (1) Principalele activităţi ale instituţiei sunt următoarele:

a) expoziţii de carte, fotografie, pictură etc.:

b) spectacole de teatru, de muzică, poezie etc.;

c) sesiuni de comunicări, simpozioane, dezbateri pe teme culturale;

d) vizionări de film;

e) activităţi educative pentru copii;

f) oferirea de servicii de bibliotecă.

          (2) Ateneul poate desfăşura şi alte tipuri de activităţi, atât timp cât acestea sunt necesare, utile şi în concordanţă cu obiectivele şi cu misiunea instituţiei.

          (3) Instituţia poate participa sau organiza evenimente şi în alte locuri decât sediul acesteia, în localitate, în ţară sau în străinătate, dacă se constată că acestea sunt necesare şi oportune.

 

Art. 6 - (1) Conducerea instituţiei este asigurată de un Director, angajat pe o perioadă determinată, între 3 şi 5 ani, pe bază de contract de management, în conformitate cu prevederile O.G. 26/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

          (2) Postul de director al Ateneului se ocupă prin concurs de proiecte de management, organizat de către ordonatorul principal de credite, în baza prevederilor normativului sus - amintit.

          (3) Schema de personal (organigrama) a Ateneului se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local (H.C.L.), la propunerea fundamentată a Directorului instituţiei.

          (4) Personalul instituţiei se va încadra pe bază de concurs sau de examen, ulterior obţinerii avizului din partea Serviciului de Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, şi va fi remunerat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

          (5) Directorul instituţiei va înainta către ordonatorul principal de credite un raport lunar de activitate, cuprinzând atât componenta cultural - artistică, cât şi cea administrativ - financiară.

          (6) Activitatea cultural - artistică a Ateneului va fi supervizată de Consiliul Artistic al Consiliului Local Iaşi, a cărui componenţă, aprobată prin H.C.L., este următoarea:

          - Seryl Talpalaru, preşedinte al Comisiei Social Culturale, Învăţământ şi Culte Iaşi - preşedinte al consiliului;

          - Valentin Ciucă, critic de artă;

          - Petru Ciubotaru, actor al Teatrului Naţional “V. Alecsandri” Iaşi;

          - Matei Bejenaru, reprezentant al societăţii civile;

          - Cassian - Maria Spiridon, reprezentant al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iaşi.

          (7) Activitatea administrativ - financiară, va fi analizată periodic, în baza raportului lunar de activitate al Directorului Ateneului şi a observaţiilor Consiliului Artistic, de către o comisie formată din Directorul Economic al Primăriei Municipiului Iaşi, un reprezentant al Biroului Avizări Tarife şi un reprezentant al Serviciului Buget, numiţi prin dispoziţia primarului.

 

Art. 7 - (1) Consiliul Artistic al Consiliului Local Iaşi are următoarele atribuţii principale, privitoare la activitatea Ateneului Tătăraşi:

a) avizează planul anual general de activităţi al Ateneului, precum şi principalii indicatori culturali şi economici, având în vedere misiunea şi obiectivele instituţiei stabilite prin prezentul regulament, dar şi fundamentarea necesităţii şi utilităţii activităţilor propuse;

b) avizează planul detaliat lunar de activităţi al instituţiei, precum şi modificarea acestuia, în baza propunerilor Directorului Ateneului;

c) analizează lunar, respectarea planului de activităţi cultural - artistice şi educative ale instituţiei, raportând către ordonatorul principal de credite gradul de îndeplinire a indicatorilor propuşi de Director, impactul activităţilor asupra publicului ţintă, modalităţile de îndeplinire a obiectivelor etc.;

d) avizează sau respinge rapoartele lunare şi anuale de activitate ale Directorului instituţiei;

e) întocmeşte rapoarte lunare şi anuale proprii către ordonatorul principal de credite, privitoare la activitatea culturală, artistică şi educativă a Ateneului;

f) veghează la respectarea prevederilor O.G. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură, precum şi la respectarea contractului de management.

          (2) Consiliul Artistic poate îndeplini şi alte atribuţii pentru care este investit de Consiliul Local Iaşi.

          (3) Directorul Ateneului va aduce la cunoştinţa Consiliului Artistic orice aspecte legate de activitatea instituţiei de cultură.

          (4) Consiliul Artistic se întruneşte în şedinţă o dată pe lună şi ori de câte ori este cazul.

          (5) Şedinţele Consiliului Artistic sunt convocate de către preşedinte sau de către 3 membri dintre cei 5 ai comisiei;

          (6) Hotărârile Consiliului Artistic se iau cu majoritate simplă de voturi.

 

Art. 8 - (1) Comisia de analiză administrativ - financiară a Ateneului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) analizează şi avizează proiectul anual de buget al Ateneului Tătăraşi, pe care îl supune votului Consiliului Local Iaşi;

b) analizează şi avizează rapoartele financiare şi administrative lunare ale instituţiei;

c) monitorizează indicatorii economici realizaţi, modul de executare a cheltuielilor din buget, modalităţile de autofinanţare etc.;

d) întocmeşte rapoarte către ordonatorul principal de credite privitoare la situaţia realizării indicatorilor economici ai instituţiei, a situaţiei execuţiei bugetare şi a modului de administrare a resurselor materiale ale Ateneului;

e) informează Consiliul Artistic în legătură cu situaţiile constatate la Ateneul Tătăraşi.

          (2) Comisia poate îndeplini şi alte atribuţii pentru care este investită de către Consiliul Local Iaşi.

          (3) Întâlnirile de lucru ale comisie au loc o dată pe lună şi ori de câte ori este nevoie.

          (4) Activitatea comisiei de analiză administrativ - financiară a Ateneului este coordonată de către Directorul Economic al Primăriei Municipiului Iaşi.

          (5) Directorul Ateneului va aduce la cunoştinţa comisie orice aspect legat de situaţia financiară şi administrativă a instituţiei.

 

Art. 9 - (1) Cheltuielile cu activităţile desfăşurate de către Ateneul Tătăraşi şi cu personalul încadrat se acoperă atât din finanţarea primită de la bugetul local, cât şi din surse alternative de finanţare: sponsorizări, închirieri de spaţii pentru evenimente, contracte de finanţare nerambursabilă încheiate cu alţi finanţatori etc..

          (2) Orice tip de autofinanţare a instituţiei va fi accesat pe baza unor angajamente legale (contracte de închiriere, finanţare, sponsorizare etc.).

          (3) Ateneul Tătăraşi poate oferi spaţii cu titlu gratuit pentru derularea de evenimente pentru diverşi parteneri, doar după primirea avizelor de la comisia de analiză administrativ - financiară care stabileşte oportunitatea financiară şi de la Consiliul Artistic, cel care stabileşte oportunitatea şi utilitatea din punct de vedere al activităţii cultural - artistice a instituţiei.

 

Art. 10 - (1) Directorul Ateneului poate concesiona anumite tipuri de activităţi culturale, cu avizul sau la propunerea Consiliului Artistic, dacă acestea nu pot fi derulate cu personalul încadrat al instituţiei şi dacă acestea reprezintă o sursă de venit neapărat necesară instituţiei.

          (2) Concesionarea activităţilor culturale la Ateneu se face în baza prevederilor H.G. 446/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind concesionarea activităţilor instituţiilor de spectacole şi concerte.

 

Art. 11 - Modificarea şi/sau completarea prezentului regulament se poate face prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Iaşi.

 

                                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                      cons.Romeo Olteanu