Hotărârea nr. 190/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului aditional de prelungire si modificare a Contractului/Acordului colectiv de munca pentru functionarii publici si salariatii aparatului de specialitate al primarului precum si pentru institutiile si serviciile publice de interes local

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului aditional de prelungire si modificare a Contractului/Acordului colectiv de munca pentru functionarii publici si salariatii aparatului de specialitate al primarului, precum si pentru  institutiile si serviciile publice de interes local

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi;

         Avand in vedere

-         iniţiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

-         raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane prin care se propune aprobarea Actului  aditional  de prelungire si modificare la Contractul/Acordul colectiv de munca la nivelul Consiliului Local  al Municipiului Iasi;

-         raportul de avizare întocmit de Comisia economico financiara a Consiliului Local Municipal Iaşi

-         raportul de avizare întocmit de Comisia de muncă şi protecţie socială

        -   art.30, din Legea nr.130/1996 modificata si completata prin Legea nr.143/1997 - Legea contractelor colective de munca;

        -   Legea 53/2003- Codul muncii, Titlul VIII, Legea 154/1998 modificata si completata ulterior, precum si Codul Fiscal;

        -  art.61 din Legea 188/1999 modificata si completata ulterior, coroborat cu Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transperantei in exercitarea demnitatii publice, a functiilor publice si mediu de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei;

         In temeiul art.36, art.115, alin(1)lit.b din Legea nr. 215/2001, republicata privind administratia publica locala;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

                 Art.1  Aproba  Actul aditional  de prelungire si modificare a Contractului/Acordului  colectiv de munca pentru functionarii publici si salariatii aparatului de specialitate al primarului, precum si pentru institutiile si serviciile publice de interes local, conform proiectului anexat, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

           Drepturile prevazute,vor fi acordate cu incadrarea in prevederile bugetului de venituri si cheltuieli al fiecarei institutii si cu respectarea clauzelor contractuale referitoare la obligatiile salariatilor.

               ART. 2 Imputerniceste  Primarul  Municipiului Iasi sa semneze Actul aditional  la Contractul/Acordul colectiv de munca 2007-2008 in forma definitiva.

              ART. 3   Prezenta hotărâre va fi comunicată

-         Prefectului Judeţului Iaşi

-         Primarului Municipiului Iaşi

-         D.E.F.P.L.

-         Serviciul Resurse Umane

-         SINDICATUL LIBER AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI IASI.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.190

din 25 aprilie 2007

ACT   ADITIONAL

La Contractul/Acordul Colectiv  de Munca  din 19.04.2006

       

Partile contractante  ale Contractului/Acordului Colectiv de Munca in urma negocierilor din data de 04.04.2007  am convenit de comun acord  urmatoarele:

Art.1 Contractul/Acordul colectiv de munca din 19.04.2006 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza :

ART.2 va avea urmatorul  continut:

          Perioada de valabilitate a prezentului acord colectiv de munca se prelungeste cu 12 luni.”

          ART.8 va avea urmatorul  continut:

Pentru o vestimentatie decenta a salariatilor, se vor aloca fonduri in vederea procurarii unei tinute pe an calendaristic pentru fiecare salariat ,in echivalentul unui salariu mediu brut pe unitate.Acordarea acestor drepturi se face in baza Regulamentului intern,care va reglementa notiunea de “tinuta decenta.”

ART.12 va avea urmatorul  continut:

“(1)In vederea obtinerii unui randament cat mai ridicat la locul de munca angajatorul va asigura in fiecare zi lucratoare, pentru fiecare salariat, o masa calda servita in incinta institutiei, in valoare de 13,00 ron /salariat/zi lucratoare.

(2)In masura in care aceasta obligatie nu poate fi indeplinita in natura, angajatorul, odata cu achitarea drepturilor salariale, va plati fiecarui angajat pentru fiecare zi lucrata in unitate, in cursul lunii anterioare suma de 13,00 suma bruta.

          Alin. 1, art.16 se abroga pentru Acordul colectiv de munca;

ART.16  alin.2,3,4 se modifica dupa cum urmeaza:

(2)Salariatii vor beneficia de un ajutor de sarbatori (Craciun si Paste)care va fi echivalent cu pana la un salar mediu brut pe economie, pentru fiecare sarbatoare in parte .

(3)In cazul unor decese in familia salariatului (sot,sotie,copii,parinti)acesta are dreptul la ajutor de inmormantare in cuantum de 1500 ron .In cazul  decesului salariatului,de acest drept beneficiaza familia.

(4)In cazul nasterii unui copil salariatii beneficiaza de un ajutor pentru cresterea copilului in cuantum de 700 ron.

(5)La prima casatorie salariatii beneficiaza de un ajutor pentru constituirea familiei in cuantum de 200 euro(c/v in ron la data  platii).

(6)Cu ocazia zilei de 8 Martie salariatele  vor beneficia de un ajutor in cuantum de pana la 500 ron in functie de bugetul de venituri si cheltuieli al fiecarei institutii.

             

Dupa ART.25 se introduce un nou articol ,ART.251 cu urmatorul cuprins:

 (1)La solicitarea si/sau din dispozitia sefului ierarhic superior, cu aprobarea prealabila a conducatorului institutiei,salariatii vor efectua munca suplimentara inclusiv in zilele de sambata si duminica ori sarbatori legale.Efectuarea muncii suplimentare nu se poate face fara acordul salariatilor cu exceptia cazurilor de forta majora.

 (2)Durata maxima legala a timpului de lucru  nu poate depasi 48 ore pe saptamana,inclusiv orele suplimentare.

          Art.50 se modifica si va avea urmatorul continut:

Sumele necesare respectarii prevederilor  prezentului Contract/Acord colectiv de munca  se vor include in bugetul de venituri si cheltuieli care se aproba  de catre Consiliul Local al Municipiului Iasi.

Dupa Art.51 se introduce Art.52 si va avea urmatorul cuprins:

(1)Dispozitiile prezentului  Contract/Acord colectiv de munca se intregesc cu celelalte dispozitii prevazute in legislatia muncii, care vor fi armonizate permanent cu normele Uniunii Europene, conventiile si recomandarile Organizatiei Internationale a Muncii si cu Normele Dreptului International al Muncii.

(2)De prevederile prezentului  Act aditional  la Contract/ Acord Colectiv de Munca beneficiaza conform statelor de functii si organigramelor aprobate, salariati din urmatoarele unitati:

a)Primaria Municipiului Iasi;

b)Directia Locala de Evidenta a Persoanelor Iasi;

c)Directia de Asistenta Comunitara Iasi ;

·        Camin batraniSfantii Imparati Constantin si Elena”;

·        Caminul  de pensionariSfanta Cuvioasa Parascheva”;

·        Cantina de ajutor social ;

d)Casa de Cultura a Municipiului IasiMihai Ursachi