Hotărârea nr. 19/2007

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public de interes local al municipiului Iaşi în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 12 75 mp situat în Iaşi - Pasaj Cuza Vodă nr.6 precum şi concesionarea directă a acestui teren către dl. Ciubotaru Constantin în vederea extinderii construcţiei existente.

MUNICIPIUL IAŞI                                                                                                         

CONSILIUL LOCAL                               

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public de interes local al municipiului Iaşi în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 12,75 mp, situat în Iaşi - Pasaj Cuza Vodă nr.6, precum şi concesionarea directă a acestui teren către dl. Ciubotaru Constantin, în vederea extinderii construcţiei existente.

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

-                           iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-                           cererea nr. 57601/02.08.2006, prin care dl. Ciubotaru Constantin, în calitate de proprietar al imobilului situat în solicită concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 12,75 mp, situat în Iaşi - Pasaj Cuza Vodă nr.6, în vederea extinderii construcţiei existente;

-                           nota de fundamentare nr.57601/12.01.2007 întocmită de Serviciul Cadastru;

-                           raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                           raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                           raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

          -         Certificatul de Urbanism nr.218/15.02.2006;

          -         raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului;

          -    H.C.L. nr. 465/19.12.2005, precum şi procesul - verbal de negociere a redevenţei valorice nr. 57601/2007;

          -      H.C.L.118/23.02.2004, prin care s-a aprobat concesionarea directă în vederea extinderii construcţiilor existente către cetăţenii care au cumpărat locuinţele în baza Legii nr. 112/1995 şi a Legii nr. 85/1992;

-      H.G. nr.1354/2001, act normativ publicat în M.O. nr. 326/16.05.2002, prin care a fost atestat în domeniul public de interes local terenul solicitat spre concesionare (poziţia 1066 - teren aferent imobilului din Pasaj Cuza Vodă nr.6, în suprafaţă de 53,44 mp), precum şi evidenţa cadastrală aferentă municipiului Iaşi  - ediţia 1990 prin care terenul se identifică prin cvartal 4, parcela CC 253, teren aflat în administrarea Consiliului Local al municipiului Iaşi;      

          -     art. 13-15 şi art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

-    prevederile Ordinului nr. 1430/2005, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

-      art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

  In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public de interes local în domeniul privat al municipiului Iaşi al terenului în suprafaţă de 12,75 mp, situat în Iaşi - str. Pasaj Cuza Vodă nr.6, cu o valoare totală de 12.699 Ron.

          Art. 2 - Se aprobă aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă 12,75 mp, situat în Iaşi - str. Pasaj Cuza Vodă nr.6, către dl. Ciubotaru Constantin, în vederea extinderii construcţiei existente.

          Art. 3 - Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului astfel încât valoarea unitară a terenului este de 290 Euro/mp sau 996 RON/mp, respectiv 3.698 Euro sau 12.699 RON pentru suprafaţa totală de 12,75 mp.

          Art. 4 - Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 446 Euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de BNR din ziua plăţii, conform procesului verbal de negociere a redevenţei nr. 57601/2007.  

          Art. 5 - Durata concesiunii va fi de 10 ani.

          Art. 6 - Încetarea contractului de concesiune poate avea loc  în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, conform art.57 alin.1, lit.b din OUG nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

          Art. 7 - Conform art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de teren în condiţiile prezentei hotărâri sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligaţiilor menţionate, contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere.

Art. 8 - Contractul de concesiune va fi înregistrat de către concesionar în Cartea funciară, conform art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006.

          Art. 9 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să încheie contractul de concesiune.

          Art. 10 - Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-                           Prefectului Judeţului Iaşi ;

-                           Primarului Municipiului Iaşi ;

-                           Direcţia Dezvoltare Urbană ;

-                           D.A.P.P.P. ;

-                           Serviciul cadastru ;

-                           Serviciul venituri din contracte ;

-                           CIBOTARU CONSTANTIN - Iaşi, Pasaj Cuza Vodă nr.6.

 

   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

         cons.Cătălin Ivan           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.19

din 22 ianuarie 2007