Hotărârea nr. 189/2007

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI ZONA GRADINARI - METALURGIEI CVARTAL 65 elaborat in vederea construirii unui ansamblu de locuinte colective birouri si dotari pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -

IASI, ZONA GRADINARI - METALURGIEI, CVARTAL 65

elaborat in vederea construirii unui ansamblu de locuinte colective, birouri si dotari  pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi,

Având in vedere :

·        initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotarire;

·        nota de fundamentare nr.45612/19.04.2007 intocmita de Serviciul de Arhitectura si Urbanism;

·        raportul de avizare intocmit de Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism a Consiliului Local Municipal Iasi

·        Certificatele de Urbanism nr. 1808 din 12.05.2006 si 171 din 17.01.2007. 

·        cererea inaintata Primariei Municipiului Iasi nr.45612 din 13.06.2006 prin care S.C. FA. GI. IMOBILIARE S.R.L. solicita avizarea Planului Urbanistic Zonal intocmit pentru construirea unui ansamblu de locuinte colective, cladiri birouri si dotari pe terenuri private.

·        Avand in vedere studiile intocmite si avizele obtinute: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de O.C.P.I., avizul Comisiei de Circulatie nr.47496 din 24.10.2006, avizul Regiei Autonome Judetene Apa Canal Iasi nr.11187 din 27.06.2006, avizul S.C. C.E.T. S.A. nr.10572 din 31.05.2006, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.719 din 06.06.2006, avizul SC E-ON nr.402 din 02.06.2006, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/5567 din 20.06.2006, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “ Mihail Grigore Sturdza ” al judetului Iasi nr.600115-2 din 03.07.2006, avizul Directiei de Sanatate Publica Iasi nr.6357 din 24.05.2006, avizul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului Iasi, nr.5537 din 06.2006. si Avizul Unic nr. 28/PUZ/2007.

·        prevederile Legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

·        Ordinul MLPAT 176/N/16.08.2000 privind aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

·        Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

·        Hotararea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

In temeiul art.36 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1.Se aproba Planul Urbanistic Zonal - ZONA GRADINARI- METALURGIEI , Cvartal 65. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 12.029,00mp.(Anexa 4)

ART.2.Se aproba modificarea incadrarii terenului aflat in zona Gradinari-Metalurgiei din zona amenajarilor sportive publice in zona mixta.

ART.3.Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de construire.

ART.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-         Prefectului Judeţului Iaşi;

-         Primarului Municipiului Iaşi;

-         Direcţiei Dezvoltare Urbană;

-         Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-         Serviciul cadastru;

-         S.C. FA. GI. IMOBILIARE S.R.L. - Iaşi, str.Peneş Curcanul nr.7.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.189

din 25 aprilie 2007