Hotărârea nr. 188/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI CVARTAL 21 PARCELELE (1-1-1-1-1-1-1)/1(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/1 (1-1-1-1-1-1-1)/2(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/2 (1-1-1-1-1-1-1)/3(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/3 (1-1-1-1-1-1-1)/4(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/4 (1-1-1-1-1-1-1)/5(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/5 (1-1-1-1-1-1-1)/6(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/6 (1-1-1-1-1-1-1)/7(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/7 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi pentru construire locuinte si functiuni complementare

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, CVARTAL 21, PARCELELE (1-1-1-1-1-1-1)/1(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/1, (1-1-1-1-1-1-1)/2(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/2, (1-1-1-1-1-1-1)/3(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/3, (1-1-1-1-1-1-1)/4(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/4, (1-1-1-1-1-1-1)/5(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/5, (1-1-1-1-1-1-1)/6(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/6, (1-1-1-1-1-1-1)/7(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/7

intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi pentru construire locuinte si functiuni complementare

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi,

Având in vedere :

·        initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotarire;

·        nota de fundamentare nr.77160/18.04.2007 intocmita de Serviciul de Arhitectura si Urbanism;

·        raportul de avizare intocmit de Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism a Consiliului Local Municipal Iasi

·        Certificatul de Urbanism nr. 3063 din 20.07.2006.

·        cererea inaintata Primariei Municipiului Iasi nr.77160 din 18.10.2006 prin care Apostol Vasile Lucian si Antoci Eugenia si Ioan, proprietari ai terenurilor din Iasi, cvartal 21 solicita avizarea Planului Urbanistic Zonal intocmit pentru construire locuinte si functiuni complementare pe terenul pe care il detin.

·        Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 18.10.2006;

·        studiile intocmite si avizele obtinute: studiul geotehnic si de stabilitate versanti, ridicare topografica vizata de O.C.P.I., avizul OCPI nr.6225/29.03.2007,  avizul Regiei Autonome de apa-canal nr. 21495 din 29.09.2006,, avizul SNTC ROMTELECOM S.A. nr.234/8887/1314 din 26.09.2006, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.7998 din 02.10.2006, avizul Ministerului Administratiei si Internelor nr.4547.480 din 15.11.2006, avizul SC E-ON SA nr.748/270/27.03.2007, avizul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice nr.162/2007, avizul SC SALUBRIS SA nr.14236 din 25.10.2006, avizul Directiei de Sanatate Publica Iasi nr.14236 din 25.10.2006, avizul privind protectia civila nr.620.163/3 din 30.10.2006, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Mihail Grigore Sturdza” al judetului Iasi nr.600212-2 din 10.11.2006, aviz S.C. C.E.T. S.A. din 25.09.2006, avizul Ministerului Aparari nationale nr.D/7089 din 17.11.2006, avizul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, Agentia Pentru Protectia Mediului Iasi nr.10297/12.2006 si Avizul Unic nr.73/PUZ/2006.

·        prevederile Legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

·        Ordinul MLPAT 176/N/16.08.2000 privind aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

·        Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

·        Hotararea de Guvern nr.525/1996 reactualizata privind Regulamentul General de Urbanism;

In temeiul art.36 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aproba Planul Urbanistic Zonal - CVARTAL 21, PARCELELE (1-1-1-1-1-1-1)/1(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/1, (1-1-1-1-1-1-1)/2(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/2, (1-1-1-1-1-1-1)/3(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/3, (1-1-1-1-1-1-1)/4(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/4, (1-1-1-1-1-1-1)/5(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/5, (1-1-1-1-1-1-1)/6(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/6, (1-1-1-1-1-1-1)/7(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/7. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 22.800mp. (Anexa 4)

 

ART.2         Se aproba introducerea in intravilanul municipiului Iasi a zonei aflate in  cvartal 21, parcelele (1-1-1-1-1-1-1)/1(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/1, (1-1-1-1-1-1-1)/2(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/2, (1-1-1-1-1-1-1)/3(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/3, (1-1-1-1-1-1-1)/4(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/4, (1-1-1-1-1-1-1)/5(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/5, (1-1-1-1-1-1-1)/6(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/6, (1-1-1-1-1-1-1)/7(935/1/1-935/1/2-935/1/3-935/1/4-935/1/5-935/1/6-935/1/7)/7.

 

ART.3         Infrastructura zonei studiate prin prezenta documentatie de Urbanism se va executa pe cheltuiala beneficiarilor.

 

ART.4         Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de construire.

ART.5         Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-         Prefectului Judeţului Iaşi;

-         Primarului Municipiului Iaşi;

-         Direcţiei Dezvoltare Urbană;

-         Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-         Serviciul cadastru;

-         Apostol Vasile Lucian si Antoci Eugenia si Ioan - Judeţul Neamţ, Localitatea Roman.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.188

din 25 aprilie 2007