Hotărârea nr. 185/2007

HOTĂRÂRE intocmit in vederea aprobarii Planului Urbanistic Zonal - IASI STRADA PANTEL NR.2 elaborat in vederea consolidare si extindere unui imobil cu functiunea de locuinta pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

intocmit in vederea aprobarii Planului Urbanistic Zonal -

IASI, STRADA PANTEL NR.2

elaborat in vederea consolidare si extindere unui imobil cu functiunea de locuinta pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi,

   Având in vedere :

·        initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotarire;

·        nota de fundamentare nr.28856-19.04.2007 intocmita de Serviciul de Arhitectura si Urbanism;

-           raportul de avizare intocmit de Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism a Consiliului Local Municipal Iasi

-           Certificatul de Urbanism nr. 4263 din 22.09.2006. 

-           cererea inaintata Primariei Municipiului Iasi nr.80684 din 02.11.2006 prin care doamna Periade Maria solicita avizarea Planului Urbanistic Zonal intocmit pentru extinderea si consolidarea unui imobil cu functiunea de locuinta pe terenul pe care il detine.

-           Avizul Comisiei de Urbanism din data de 08.11.2006 si Avizul Unic al Consiliului Judetean nr.1/P.U.Z/2007;

-           studiile intocmite si avizele obtinute: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de O.C.P.I. nr.104293 din 09.01.2006, avizul de protectie civila nr.3364/1295 din 25.10.2006, avizul Regiei Autonome Judetene Apa Canal Iasi nr.23766 din 25.1.2006, avizul S.C. C.E.T. S.A. nr.20316 din 25.10.2006, avizul SC SALUBRIS SA nr.32104/20.10.2006, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.9239 din 31.10.2006, avizul SC E-ON nr.495 din 31.10.2006, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/9852/1431 din 19.10.2006, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Mihail Grigore Sturdza” al judetului Iasi nr.600254-2 din 18.12.2006, avizul Directiei de Sanatate Publica Iasi 16438 din 06.12.2006, avizul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului Iasi, nr.11725 din 15.12.2006.

-           prevederile Legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

-           Ordinul MLPAT 176/N/16.08.2000 privind aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

-           Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

-           Hotararea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

In temeiul art.36 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1.Se aproba Planul Urbanistic Zonal - STRADA PANTEL NR.2 . Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 588,24mp.  (Anexa 4)

ART.2.Se aproba schimbarea incadrarii terenului din zona de locuit formata din ansambluri noi, recent realizate cu locuinte colective mari si medii in zona locuintelor individuale.

          ART.3.Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu confera dreptul de executie a lucrarii pana la obtinerea Autorizatiei de construire.

ART.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-         Prefectului Judeţului Iaşi;

-         Primarului Municipiului Iaşi;

-         Direcţiei Dezvoltare Urbană;

-         Serviciului de Arhitectură şi Urbanism;

-         Serviciului cadastru;

-         Periade Maria - Iaşi, str.Vasile Lupu nr.28.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.185

din 25 aprilie 2007