Hotărârea nr. 169/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOSEAUA NICOLINA NR.155 intocmit in vederea construirii unui sediu admnistrativ firma pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica si amenajarii accesului auto pe terenul adiacent aflat în proprietatea municipiului Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI,SOSEAUA NICOLINA NR.155

intocmit in vederea construirii unui sediu admnistrativ firma pe  teren aflat in proprietate privata persoana juridica si amenajarii accesului auto pe terenul adiacent aflat în proprietatea municipiului Iasi

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere :

-         initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotarire;

-         nota de fundamentare nr.76942/17.04.2007 intocmita de Serviciul de Arhitectura si urbanism;

-         raportul de avizare intocmit de Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism a Consiliului Local Municipal Iasi;

-  Certificatul de Urbanism nr. 3099 din 20.07.2006 eliberat de Primaria municipiului Iasi;

-   cererea 76492 din 16.10.2006 prin care SC WEST STAR SRL solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi,soseaua Nicolina nr.155;

-     Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 18.10.2006 ;

-    avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.18409 din 28.08.2006, avizul SC E_ON SA nr.1282/24.08.2006, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.5867din 15.08.2006, avizul SC SALUBRIS SA nr.178479/14.09.2006, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/7715/1122 din 18.08.2006, avizul Directiei de Sanatate publica Iasi nr.11009 din 21.08.2006, avizul Comisiei Municipale de Circulatie nr.63040/2006, avizul de protectie civila nr.620142/3 din 08.10.2006, avizul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, Agentia Pentru Protectia Mediului Iasi nr.9378/13.10.2006 si Avizul Unic nr.110/P.U.D./2006.

-  prevederile Legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

-    Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

-  prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

- Hotararea de Guvern nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism;

In temeiul art.36 dinLegea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, SOS NICOLINA NR.155 intocmit in vederea construirii unui sediu admnistrativ firma pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica si amenajarii accesului auto pe terenul adiacent aflat în proprietatea municipiului Iasi. Suprafata terenului studiat prin PUD este de 665,00mp, din care terenul aflat in proprietate privata persoana juridica are suprafata de 566,26mp, iar terenul inchiriat are suprafata de 99,54mp.(Anexa 5)

ART.2.        Prezenta hotarare este opozabila dobanditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat in Iasi soseaua Nicolina nr.155.

ART.3         Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de construire.

ART.4         Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-         Prefectului Judeţului Iaşi;

-         Primarului Municipiului Iaşi;

-         Direcţiei Dezvoltare Urbană;

-         Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-         Serviciul cadastru;

-   S.C.WEST STAR S.R.L. - Iaşi, Străp.Silvestru nr.54,bl.T3-4,et.p.

 

  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.169

din 25 aprilie 2007