Hotărârea nr. 162/2007

HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L. nr. 322/30.06.2003 şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 3.700 mp situat în Iaşi şos. Nicolina nr. 171.

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                   

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea H.C.L. nr. 322/30.06.2003 şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 3.700 mp situat în Iaşi, şos. Nicolina, nr. 171.

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

-         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-         nota de fundamentare nr.6832/16.04.2007 întocmită de Serviciul Cadastru;

-         raportul de avizare întocmit Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-  cererea nr. 6832/29.01.2007, prin care d-na Danalache Eugenia solicită punerea în posesie şi eliberarea titlului de proprietate asupra terenului situat în Iaşi, şos. Nicolina, nr. 171;

- referatul de specialitate al Comisiei municipale Iaşi pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor privind cererea nr. 68806/20.09.2005;

- Ordinul nr. 309/23.06.2006 al Prefectului Judeţului Iaşi;

- cererile de reconstituire a dreptului de proprietate nr. 60306/22.08.2005, 65234/09.09.2005, 65654/12.09.2005, 65666/12.09.2005 şi 65802/12.09.2005 depuse în temeiul legilor fondului funciar, modificate şi completate prin Legea nr. 247/2005;

- propunerile formulate de Comisia municipală Iaşi pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor privind cererile nr. 65654/12.09.2005 şi 65802/12.09.2005;

- Hotărârea Guvernului nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi;

- prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

- prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată;

În temeiul art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală - republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se aprobă revocarea Hotărârii nr. 322/30.06.2003 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

Art. 2 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 3.700 mp situat în Iaşi, şos. Nicolina, nr. 171.

Art. 3 - Se va solicita Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi radierea dreptului de proprietate al municipiului Iaşi privind terenul în suprafaţă de 3.700 mp situat în Iaşi, şos. Nicolina, nr. 171.

     Art. 4 - Prezenta hotărâre se va comunica :

-         Prefectului Judeţului Iaşi;

-         Primarului Municipiului Iaşi;

-         Direcţiei Dezvoltare Urbană;

-         Serviciul Cadastru;

-         Serviciul venituri din contracte;

-         AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE - IaşI;

-         DANALACHE EUGENIA - Iaşi, str.Prof.I.Inculeţ nr.14, bl.942, et.4,ap.17.

 

  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.162

din 25 aprilie 2007