Hotărârea nr. 158/2007

HOTĂRÂRE privind împuternicirea Primarului Municipiului Iaşi să semneze Procesele-verbale de vecinătate şi planurile anexate acestora necesare întocmirii documentaţiilor conform H.G. nr. 834/2001 şi a Legii 7/1996

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                

HOTĂRÂRE

privind  împuternicirea Primarului Municipiului Iaşi să semneze Procesele-verbale de vecinătate şi planurile anexate acestora, necesare întocmirii documentaţiilor conform H.G. nr. 834/2001 şi a Legii 7/1996

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi ;

Având în vedere:

·        iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

·        nota de fundamentare nr.25864/06.04.2007 întocmită de Serviciul Cadastru;

·        raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

·        raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

·        H.G. nr.834/2001, privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat;

·        Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996, privind cadastru şi publicitatea imobiliară,

·        Având în vedere Regulamentul de aplicare al Ordinului nr.634/13.10.2006, privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară,

·        art. 36, alin.(2) lit.c, din  Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

·        art. 36, alin.(5) lit.g, din  Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 115, alin.(1) lit.b, din  Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

       Art. 1 -  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze în numele Consiliului Local al Municipiului Iaşi, procesele - verbale de vecinătate şi planurile anexate acestora, necesare în vederea întocmirii documentaţiilor conform H.G. nr. 834/2001 şi a Legii 7/1996

      Art. 2 - Prezenta hotărâre se va comunica :

-         Prefectului Judeţului Iaşi;

-         Primarului Municipiului Iaşi;

-         Direcţiei Dezvoltare Urbană;

-         Serviciul Cadastru.

 

   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.158

din 25 aprilie 2007