Hotărârea nr. 155/2007

HOTĂRÂRE privind reglementarea acordarii ajutoarelor de urgenta si ajutoarelor de inmormantare

MUNICIPIUL IAŞI                                                               

CONSILIUL LOCAL   

HOTĂRÂRE

privind reglementarea acordarii ajutoarelor de urgenta  si ajutoarelor de inmormantare

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere:

·        initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

·        referatul de specialitate nr.6073/16.03.2007 al Directiei de Asistenta Comunitara;

·        raportul de avizare intocmit de Comisia economico-financiara a Consiliului Local Municipal Iasi;

·         raportul de avizare intocmit de Comisia juridica si de disciplina  a Consiliului Local Municipal Iasi;

·        prevederile art.28, alin.(2), alin.(4) si (5) din Legea nr.115/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

·         prevederile art.57, art.62 si art.63 din H.G. nr.1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

·        prevederile art.6, alin.(1) din Legea nr.47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala;

·        prevederile Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;

·        prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;

Avand in vedere prevederile art.36, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: - Primarul poate acorda ajutoare de urgenta, in limita fondurilor existente, familiilor sau persoanelor singure, cu domiciliul in municipiul Iasi, aflate in una din situatiile deosebite stabilite in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: - Ajutoarele de urgenta in bani se vor acorda pentru familiile sau persoanele  singure aflate intr-una din situatiile deosebite stabilite in anexa nr.1, doar o singura data intr-un an calendaristic.

Art.3 - In cazul decesului unei persoane din familia beneficiara de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, ajutorul de inmormantare acordat va fi in cuantum de 50 % din ajutorul de deces stabilit in cazul pensionarului, prin sistemul asigurarilor sociale de stat. 

Art.4: - Prezenta hotarare va fi comunicată:

-         Prefectului Judeţului Iaşi;

-         Primarului Municipiului Iaşi;

-         Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.155

din 25 aprilie 2007

 

 

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.1

la H.C.L. nr.155/25 aprilie 2007

 

Lista cu situatiile deosebite, stabilite pentru acordarea ajutoarelor de urgenta

 

1. In cazul decesului persoanei cu handicap grav sau accentuat, cu exceptia nevazatorilor, care nu realiza venituri din salarii sau pensii, fosti beneficiari ai indemnizatiei lunare stabilite in conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Cuantumul ajutorului de urgenta va fi 50 % din cuantumul ajutorului de deces acordat in cazul pensionarului, prin sistemul asigurarilor sociale de stat.

Ajutorul de urgenta se va acorda sustinatorului legal, doar in situatia in care acesta nu a beneficiat de ajutor de deces, stabilit pentru un membru de familie al pensionarului. In cazul in care nu exista sustinatori legali, ajutorul se poate acorda si acelor persoane care prezinta documente justificative, in original, care sa ateste cheltuielile de inmormantare.

 

2. In cazul decesului persoanei varstnice, definita in sensul Legii nr.17/2000, lipsita de sustinatori legali sau cand acestia nu pot sa isi indeplineasca obligatiile familiale datorita veniturilor reduse, pana la nivelul sumei de 390 lei RON/membru de familie (salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, aprobat prin H.G. nr.1825/2006). 

Acest ajutor se acorda doar in situatia in care persoana varstnica decedata nu figura ca beneficiara de ajutor social, stabilit in conditiile Legii nr.115/2006, nu a realizat venituri pana in momentul decesului sau/si nu figura ca asigurat in sistemul asigurarilor sociale de stat.

Cuantumul ajutorului de urgenta va fi 50 % din cuantumul ajutorului de deces acordat in cazul pensionarului, prin sistemul asigurarilor sociale de stat.

Ajutorul banesc se acorda sustinatorilor legali sau oricarei persoane care a asigurat serviciile funerare neputand beneficia de ajutor de inmormantare din partea altor institutii, cu conditia prezentarii documentelor justificative in original care sa reflecte cheltuielile facute cu aceasta ocazie.    

 

3. Prestatii financiare exceptionale, in conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;   

Prestatia exceptionala va fi acordata in bani sau/si in natura, dar fara a se depasi nivelul sumei de 1.500 RON/ pe copil, pe perioada unui an scolar.

Prestatiile exceptionale in natura vizeaza, in principal, asigurarea necesitatilor de baza: alimente, imbracaminte, manuale si rechizite sau echipamente scolare, suportarea cheltuielilor legate de transport, procurarea de proteze, medicamente si alte accesorii medicale. Prestatiile financiare exceptionale in natura se vor putea acorda cu ocazia inceperii anului scolar, a sarbatorilor de Paste, a sarbatorilor de iarna, a sarbatorilor orasului, etc.

Prestatiile exceptionale nu se iau in calcul la stabilirea altor drepturi banesti sau la acordarea altor prestatii sociale.

Aceste prestatii se vor acorda in baza planului de servicii, anchetei sociale si a altor acte doveditoare, prin dispozitia primarului.

 

4. In vederea acoperirii costurilor pentru inregistrarea tardiva a nasterii, precum si pentru costurile expertizelor medico - legale pentru bolnavii psihici - in situatia in care familiile au venituri reduse, pana la nivelul sumei de 390 lei RON/lunar/membru de familie;

     Se pot acorda ajutoare banesti pana la suma de 150 RON, pe baza anchetei sociale si a altor acte doveditoare, prin dispozitia primarului.

 

5. Sprijinirea persoanelor fara venituri in vederea punerii in legalitate pe linie de evidenta a populatiei si stare civila;

      Se pot acorda ajutoare banesti pana la suma de 150 RON, pe baza anchetei sociale si a altor acte doveditoare, prin dispozitia primarului.

 

6. In cazul bolnavilor cronici, cu prioritate persoane varstnice singure sau  provenite din familii in care venitul net pe membru de familie nu depaseste suma de 390 lei RON.

Se pot acorda ajutoare banesti pana la suma de 500 RON, pe baza anchetei sociale si a altor acte doveditoare, prin dispozitia primarului.

 

7. In cazul persoanelor care sufera de boli grave dovedite cu acte medicale de specialitate ce necesita investigatii medicale, interventii chirurgicale, tratament medical de specialitate, asigurarea medicamentelor;

Se pot acorda ajutoare banesti pana la suma de 1.000 RON, pe baza anchetei sociale si a altor acte doveditoare, prin dispozitia primarului.

 

8. Cu ocazia unor evenimente speciale - “Ziua Copilului”, “Ziua Persoanei Varstnice”, “Ziua Persoanelor cu Handicap”, “Sarbatorile de Paste”, “Sarbatorile de Iarna”, “Sarbatorile Iasilor”, etc. - acordarea de ajutoare in bani si/sau in natura (produse alimentare, obiecte de imbracaminte, alte categorii de bunuri de stricta necesitate) pentru persoanele singure si/sau familiile cu risc crescut de marginalizare sociala, aflate in evidenta Directiei de Asistenta Comunitara spre monitorizare, pana la suma de 200 RON/caz, pe baza anchetei sociale si a altor acte doveditoare, prin dispozitia primarului.

 

9. In alte cazuri ce se pot ivi,  referitoare la evenimente neprevazute.

Se pot acorda ajutoare banesti pana la suma de 500 RON, pe baza anchetei sociale si a altor acte doveditoare, prin dispozitia primarului.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Romeo Olteanu