Hotărârea nr. 148/2007

HOTĂRÂRE privind trecerea din administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf.Spiridon" Iaşi în administrarea D.A.P.P.P. a imobilului situat în Iaşi şos. Manta Roşie nr. 17

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂRE

privind trecerea din administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf.SpiridonIaşi în administrarea D.A.P.P.P. a imobilului situat în

Iaşi, şos. Manta Roşie nr. 17

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

-                               iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

-           nota de fundamentare nr. 7472/15.03.2007, întocmită de D.A.P.P.P.;

-           adresa nr. 10264/09.02.2007 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf.SpiridonIaşi;

- raportul de avizare întocmit de către Comisia economico financiara a Consiliului Local Municipal Iaşi

- raportul de avizare întocmit de câtre Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi,

- H.G.866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiilor, oraşelor şi comunelor şi în administrarea consiliilor locale respective;

- H.C.L. nr. 52/2003 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea gratuită a deţinătorilor actuali;

- prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu art. 36 şi 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;   

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf.Spiridon” Iaşi în administrarea D.A.P.P.P. a imobilului situat în Iaşi, str. Manta Roşie nr. 17, avînd datele tehnice cuprinse în Anexa I, ce face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată

-         Prefectului Judeţului Iaşi

-         Primarului Municipiului Iaşi

-         D.A.P.P.P.

-         Spitalul Clinic Judeţean de UrgenţăSf.SpiridonIaşi

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.148

din 25 aprilie 2007

 

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL   

ANEXA NR.1

La Hotărârea nr.148 din 25 aprilie 2007

 

Imobil (gospodărie anexă) şos. Manta Roşie nr. 17

-teren în suprafaţă totală de 2999 mp;

-construcţie (casă) din cărămidă, cu suprafaţa utilă de 140 mp, aflată în stare avansată de degradare;

-construcţie (padocuri) din bolţari, cu suprafaţa de 377 mp, acoperită cu plăci de azbociment;

-construcţie (beci) cu suprafaţa de 84 mp.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Romeo Olteanu