Hotărârea nr. 144/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice cu plată şi de reşedinţă aflate pe raza Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  a parcărilor publice cu plată şi de reşedinţă aflate pe raza Municipiului Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

-                         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-        nota de fundamentare nr. 4458/31 ianuarie 2007 a D.A.P.P.P.;

-        raportul de avizarea întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-        prevederile O.G. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

          -        prevederile H.G. 955/2004 privind aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a O.G. 71/2002;

          -        prevederile Legii 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;

          -        prevederile H.C.L.107/2005;

          -        Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în data de 20.02.2007;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a parcărilor publice cu plată şi de reşedinţă aflate pe raza Municipiului Iaşi, cuprins în ANEXA 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-                         Prefectului Judeţului Iaşi ;

-                         Primarului Municipiului Iaşi ;

-                         D.A.P.P.P. ;

-                         Direcţia Dezvoltare Urbană ;

-                         Direcţia Tehnică ;

-                         Centrului de Inforamţii Cetăţeni pentru publicare în mass-media locală.

 

   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

         cons.Cătălin Ivan                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.144

din 19 martie 2007

 

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

     

ANEXA 1

la Hotărârea nr.144 din 19 martie 2007

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare

a parcărilor publice cu plată şi de reşedinţă aflate pe raza Municipiului Iaşi

 

Cap. I Dispozitii generale:

 

Art.1 Prezentul regulament reglementeaza parcarea autovehiculelor in parcarile cu plata si de resedinta aflate pe raza municicipiului Iasi, precum si modul de exploatare si intretinere a acestora de catre serviciile din cadrul Primariei Iasi.

 

Art.2 In sensul prezentului regulament se definesc urmatorii termeni:

Parcarea reprezinta acel spatiu destinat in mod special stationarii autovehiculelor, semnalizat prin indicatoare si marcaje care il delimiteaza de partea carosabila a drumului.

Parcarile publice cu plata sunt spatii de interes public, destinate parcarii autovehiculelor; stationarea acestora este permisa contra cost, percepindu-se un tarif/h sau abonament lunar. Exploatarea si intretinerea acestora se efectueaza de DAPPP, prin gestiune directa. Un loc de parcare are o suprafata de 15 mp ( 3,0 x 5,0 mp). In afara orelor  programului de taxare parcarea se transforma in parcare publica fara plata sau de resedinta, conform deciziilor DAPPP.

Parcarea de resedinta este situata pe domeniul public sau privat al municipiului Iasi, la mai putin de 30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari; stationarea autoturismelor este permisa contra cost, percepindu-se o chirie lunara stabilita in urma unei licitatii publice. Un loc de parcare are o suprafata de 15 mp ( 3,0 x 5,0 mp). Exploatarea si intretinerea acestora se efectueaza de DAPPP, prin gestiune directa.

Parcarile publice fara plata sunt spatii de interes public destinate stationarii autovehiculelor pentru care nu se percep tarife de parcare. Exploatarea si intretinerea acestora se efectueaza de serviciul de administrare a strazilor, respectiv Directia Tehnica, prin gestiune directa.

 

Art.3 Parcarea autovehiculelor pe caile de circulatie este permisa numai cu avizul Comisiei de circulatie a municipiului Iasi. Acestea vor avea marcaje speciale.

 

Art.4 Locurile de parcare situate pe caile de circulatie sau in parcari, aflate la o distanta mai mica de 50 m de unitatile hoteliere, complexe comerciale, sali spectacole, unitati bancare, institutii de interes public, societati comerciale, baze sportive etc. se inchiriaza de DAPPP acestora, cu predilectie pentru parcare autoturisme clienti, percepindu-se tariful lunar stabilit anual prin hotarire a Consiliului Local. La stabilirea numarului de locuri parcare se va tine cont, pe cit posibil, de suprafata spatiului detinut de fiecare persoana juridica. Marcarea si asigurarea folosintei acestor locuri de parcare cade in sarcina respectivelor unitati. In aceste cazuri se vor asigura locuri pentru: parcarea mijloacelor auto apartinind serviciilor de interventie, cum ar fi politie, pompieri, ambulanta, gaze etc;parcarea persoanelor cu handicap; parcare ocazionala.

 

Art.5 În toate spaţiile de parcare cu plata se vor rezerva 1 - 2 locuri, pentru parcarea mijloacelor de transport ale persoanelelor cu handicap, ce vor fi semnalizate prin semn internaţional.

 

Art.6  Sunt scutite de plata tarifului de inchiriere persoanele cu handicap gr.I, veteranii de razboi, fostii detinuti politici, alte persoane inderptatile de lege, care trebuie sa dovedeasca cu acte aceste apartenente.

 

Art.7  Curatenia/deszapezirea in parcarile cu plata se asigura de DAPPP, in parcarile de resedinta de catre beneficiarii contractelor de inchiriere iar in parcarile fara plata de catre SC Salubris SA.

 

 Cap. II Intretinerea si exploatarea parcarilor cu plata

 

Art. 8 Parcarile cu plata de pe raza municipiului Iasi sunt: B-dul Stefan cel Mare si Sfint (linga Cinema Victoria)- 1850 mp, str. Armeana - 1350 mp, str. C. Negri linga Hala Centrala - 1200 mp, str. Ghica Voda (in apropierea sediului SRI) - 1650 mp, str. Agatha Birsescu (in spatele sediului Primariei)- 1600 mp, b-dul Independentei (in vecinatatea Bisericii Mitocul Maicilor) - 980 mp, b-dul Independentei (in imediata vecinatate a sediului ROMTELECOM) - 1420 mp, str A. Panu bl. Ghica Voda - 1300 mp, str. C Negri (in spatele CEC) - 900 mp, Piata Unirii - str. Lapusneanu (imediata vecinatate a hotelului Astoria si Cinema Republica) - 790 mp, intersectie b-dul Independentei (Casa Studentilor) - 715 mp, intersectie Podul Rosu 200 mp,  B-dul Independentei (in spatele Bisericii Golia) - 2435 mp, parcare A. Panu (imediata vecinatate a Mall Moldova) - 1270 mp, parcare Tribunal - 950 mp, parcarile ca deservesc pietele agroalimentare si tirgurile.

 

Art. 9 Asfaltarea, marcarea, numerotarea si semnalizarea cu indicatoare de parcare, care vor contine tariful si orarul de functionare se asigura prin grija DAPPP.

 

Art.10 Modernizarea si dotarea cu mijloace necesare bunei functionari a acestora se realizeaza prin DAPPP.

 

Art.11 In aceste parcari nu se asigura paza autoturismelor si nu se rezerva locuri, exceptie facind unitatile hoteliere si bancare, institutiile de interes public. Mijloacele auto apartinind serviciilor de interventie, cum ar fi politie, pompieri, ambulanta, interventii gaz metan, RAJAC, etc vor fi scutite de plata tarifului orar daca sunt in timpul unei actiuni.

 

Art.12 In parcarile cu plata se va percepe tariful/h, de regula, in intervalul de functionare 8 ¸ 16 in zilele de luni ¸ vineri. Simbata se taxeaza, de regula, in intervalul  8 ¸ 13, numai in parcarile situate in vecinatatea centrelor comerciale, pietelor, punctelor turistice. Duminica si in sarbatorile legale nu se taxeaza. Programul zilnic de lucru se poate prelungi de catre conducerea DAPPP in parcarile cele mai solicitate.

 

Art. 13 Tarifele percepute ( tarif/h/autoturism si abonament lunar) sunt aprobate anual prin hotariri ale Consiliului Local Iasi. La intrarea in parcare se achita tariful pentru o ora de stationare, urmind ca la iesire sa se achite diferenta, astfel incit sa fie platita integral perioada de utilizare a parcarii. Abonamentele incep la data de 1 si sint valabile pina la sfirsitul lunii; acestea se platesc anticipat pana in ultima zi lucratoare a lunii precedente. 

Tichetul de parcare sau abonamentul se expun in mod vizibil pe bordul masinii. In cazul in care reprezentantii DAPPP nu pot verifica (citi) informatiile inscrise pe tichet vor considera parcarea ilegala si vor actiona in consecinta.

 

Art. 14 Taxarea autovehiculelor se realizeaza de catre salariatii DAPPP - Serviciul de Administrare a Patrimoniului Public si Privat - Biroul administrare Parcari cu Plata si de Resedinta, care vor purta obligatoriu ecusoane si echipament specific sau de aparate de taxare (parcometre). 

 

Art.15 In situatiile in care autovehicul ocupa un loc de parcare in intervalul de lucru iar posesorul acestuia nu achita tariful corespunzator pina la sfirsitul programului, angajatul DAPPP va trece la blocarea rotilor. De asemenea va atentiona in scris, afisind pe parbrizul masinii suma de plata, nr. telefon si intervalul de timp (16.00 - 18.00 ) unde poate contacta echipa de interventie. Rotile vor fi deblocate numai dupa plata integrala a sumei datorate. In caz de neplata, a doua zi se intocmeste procesul verbal de amenda. In situatiile in care nu se cunoaste proprietarul, agentul constatator va solicita in scris Politiei judetului unde este inmatriculata masina identificarea acestuia.  Dupa detinerea datelor de identificare se va intocmi procesul verbal de amenda, care va fi comunicat prin posta si contravenientului.

 

Art.16 In situatiile in care se stationeaza mai mult de 48 h fara achitarea tarifului, autovehiculele vor fi ridicate si depozitate pe cheltuiala proprietarului/utilizatorului si se va aplica amenda contraventionala.

 

Art.17 Parcarile publice cu plata vor fi monitorizate de reprezentanti ai DAPPP care vor avea urmatoarele sarcini si atributii:

-         verificarea existentei si valabilitatii tichetelor de parcare expuse pe bordul autovehiculelor si luarea masurilor corespunzatoare in cazul in care exista deficiente sau abateri;

-         verificarea si asigurarea bunei functionari a aparatelor de taxare;

-         verificarea modului de parcare al autoturismelor;

-         indrumarea cetatenilor si rezolvarea solicitarilor indreptatite adresate de catre acestia.

 

Art.18 Documentatia in vederea amenajarii de noi locuri de parcare cu plata ( emitere HCL, avize, autorizatii etc) se intocmeste de DAPPP iar executarea lucrarilor se realizeaza de societatile de profil.

 

Art.19 Utilizatorii spatiilor de parcare au obligatia ca la solicitarea DAPPP, in anumite zile si intervale orare, pentru desfasurarea unor evenimente speciale sau pentru a permite efectuarea reparatiilor, curateniei, deszapezirii etc. sa elibereze parcarile.  In cazul in care proprietarii/utilizatorii autovehiculelor nu respecta aceste clauze, li se vor aplica amenzi contraventionale iar autoturismele se vor ridica si transporta in spatiile de depozitare, pe cheltuiala acestora.

 

CAP III Intretinerea si exploatarea parcarilor de resedinta

 

Art.20 In parcarile de resedinta, situate la mai putin de 30 m de frontul imobilelor de locuit, stationarea autoturismelor este permisa contra cost, percepindu-se o chirie lunara stabilita in urma unei licitatii publice. Parcarile de resedinta nu se inchiriaza pentru masini cu greutate mai mare de 3,5 tone(autocare, camioane, microbuze etc).

 

Art.21 Identificarea, asfaltarea, marcarea, numerotarea si semnalizarea cu indicatoare de parcare, care vor contine numarul de identificare al masinii, se asigura prin grija DAPPP.

 

Art.22 Inchirierea locurilor de parcare de resedinta se realizeaza in urma unei licitatii publice cu strigare, pretul de pornire fiind de 11 lei/loc/luna, pentru anul 2007 iar pasul de 1 leu. Garantia de participare la licitatie va fi de 50 lei/loc. In cazul adjudecarii licitatiei aceasta va fi trecuta in contul chiriei lunare; in caz contrar va fi returnata, la cerere, platitorului. Pretul de pornire se stabileste anual prin hotarire a Consiliului Local Iasi. Numarul locurilor de parcare care vor fi scoase la licitatie se stabileste in colaborare cu asociatia de proprietari din zona. De regula, o treime din numarul locurilor de parcare se rezerva pentru parcarea ocazionala.

 

Art.23 Licitatia va avea loc pentru fiecare loc de parcare. La licitatie vor participa numai:

·        persoanele fizice care pot face dovada locuirii in imediata vecinatate a parcarii (acte de proprietate, contracte de inchiriere si buletine de identitate cu domiciliul stabil sau flotant in zona) si detinerii unui autoturism ( acte proprietate, drept de folosinta,  etc)

·        persoane juridice care pot face dovada detinerii in proprietate/inchiriere/concesionare a unui spatiu cu alta destinatie decit locuinta in zona si a unui autoturism ( acte proprietate, drept de folosinta etc)

La licitatie nu vor fi admise persoanele care detin garaje amplasate in zona pe domeniul public sau privat sau care detin curti cu alte posibilitati de parcare.

 

Art.24 Pentru  imobilele in care exista si spatii comerciale se va rezerva un loc in vederea asigurarii aprovizionarii. Persoanele juridice nu vor putea adjudeca mai mult de un loc de parcare. In cazurile in care numarul solicitarilor este mai mic decit numarul locurilor de parcare existente se vor elibera abonamente lunare pentru locurile ramase libere pina la organizarea unor licitatii.

 

Art.25 Contractul de inchiriere se incheie pe o perioada determinata, de la data incheierii acestuia pina la sfirsitul anului in curs, cu posibilitatea prelungirii prin acordul partilor. Chiria lunara stabilita in urma licitatiei publice se indexeaza anual conform hotaririlor Consiliului Local Iasi

 

Art.26. Autovehiculele abandonate sau cele pentru care posesorul acesteia refuza plata locului de parcare de resedinta vor fi ridicate conform prevederilor HCL 107/2005. In aceste cazuri, de ocupare fara drept a locurilor de parcare de resedinta, se va aplica si amenda contraventionala. 

  

Art.27 Pe locurile de parcare de resedinta nu este permisa amplasarea/construirea de garaje, tarcuri, sisteme  de blocare acces si alte asemenea. In cazul constatarii unei astfel de abateri se aplica amenda potrivit prevederilor Legii 50/1991, republicata, si se rezilieaza contractul de inchiriere. Dezafectarea garajelor, tarcurilor, sistemelor de blocare etc. se realizeaza de catre Serviciul Control Urbanism, la sesizarea DAPPP.

 

Art.28 Contractele de parcare vor prevede clauze privind eliberarea spatiilor de parcare in anumite zile si intervale orare, pentru desfasurarea unor evenimente speciale sau pentru a permite efectuarea reparatiilor, marcajelor etc. In cazul in care proprietarii/utilizatorii autovehiculelor nu respecta aceste clauze, DAPPP va lua, in prima faza, masura avertizarii in scris a acestora, urmata de amenda contraventionala, ridicarea si transportul autoturismelor in spatiile de depozitare, pe cheltuiala lor la urmatoarele abateri.

 

Art.29         In cazul unor abateri repetate contractul se rezilieaza inainte de termen, cu notificarea prealabila a DAPPP.

 

Art.30 Intentia de renuntare la contractul de inchiriere, inainte de expirarea de drept a acestuia, se aduce la cunostinta DAPPP de catre chirias cu cel putin o luna inainte.

 

Art.31 Initiativa amenajarii de noi locuri de parcare de resedinta o poate avea DAPPP, asociatia de proprietari, diverse persoane fizice sau juridice interesate. Documentatia in vederea amenajarii de noi locuri de parcare de resedinta ( emitere HCL, avize, autorizatii etc) se intocmeste de DAPPP. Executarea lucrarilor de amenajare se realizeaza de societatile de profil sau de catre persoanele fizice/juridice interesate.

 

 

CAP. IV Contraventii si sanctiuni

 

 

a)    Parcari cu plata

 

Art. 32  Constituie contraventie urmatoarele fapte :

a)  Ocuparea unui loc de parcare fara a achita tariful stabilit de Consiliul Local Iasi;

b)  Ocuparea parcarilor cu autovehicule expuse pentru vinzare; 

c)  Parcarea necorespunzatoare care are ca efect blocarea utilizarii parcarilor de alte autoturisme;

d)  Distrugerea platformei de parcare;

e)  Parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoane cu handicap;

f) Distrugerea aparatelor de taxare, a sistemelor de acces si a obiectelor de semnalizare a parcarilor;

g)  Neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea angajatilor Primariei Municipiului Iasi sau a unitatilor aflate in subordinea acesteia in vederea efectuarii diverselor lucrari de curatenie, deszapezire, modernizare etc.

 

b) Parcari de resedinta

 

Art.33 Constituie contraventie urmatoarele fapte :

a)  Ocuparea fara drept a unui loc de parcare de resedinta, semnalizat corespunzator;

b)  Montarea ilegala a unor insemne/placute pentru rezervarea locului de parcare sau a unor sisteme de blocare acces;

c)  Necuratarea parcarilor de catre chirias;

d)  Distrugerea platformei de parcare;

e) Neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea angajatilor Primariei Municipiului Iasi sau a unitatilor aflate in subordinea acesteia in vederea efectuarii diverselor lucrari de  marcare, modernizare etc.

 

Art.34.  Faptele prevazute la art. 32 si 33 se sanctioneaza cu amenda contraventionala aplicabila de salariatii Primariei Municipiului Iasi si ai Politiei Comunitare imputerniciti in acest sens, astfel:

·        art.32 , a), e); g), art.33 a), b) :  amenda  100 ¸ 200 lei;

·        art. 32, f) : amenda 300 ¸ 500 lei, la care se adauga despagubiri pentru  pagubele produse;

·        art. 32, b) : amenda  2.000 ¸ 2.500 lei conform HCL 365/2006, precum si ridicarea autovehiculelor conform procedurilor HCL 107/2005;

·        art. 32, c); art. 33, c) : amenda  50 ¸ 100 lei;

·        art. 32, d); art. 33 d)  : amenda  50 ¸ 100 lei, la care se adauga despagubiri pentru pagubele produse;

·        art. 33, e) : avertisment scris pentru prima abatere, amenda 100 ¸ 200 lei si ridicarea autovehiculelor conform procedurilor HCL 107/2005, la urmatoarele abateri;

 

Art. 35 Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de la data incheierii procesului verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzilor prevazute la art. 34. 

 

Art. 36 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor.

 Contraventia se constata printr-un proces verbal incheiat de agentul constatator, in care acesta stabileste sanctiunea.

 În cazul constatării unor fapte din cele prevăzute la art.32 şi art. 33 agentul constatator va fotografia autoturismul iar identificarea posesorului acestuia se va face prin solicitarea scrisa catre Politia judetului unde este inmatriculata. Dupa detinerea datelor de identificare se va intocmi procesul verbal de amenda, care va fi comunicat prin posta (confirmare primire) sau prin afisare la domiciliul/sediul contravenientului.

 Impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei si aplicare a sanctiunii se poate face plingere in termen de 15 zile de la data inminarii sau comunicarii acestuia.

 

Art. 37 Amenzile aplicate prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare, se vor achita la angajatii Biroului Parcari sau casieria DAPPP, din str. Smirdan nr.5 

 

Art. 38 Procesul verbal neatacat in termenul prevazut la art. 36, precum si hotarirea judecatoreasca irevocabila prin care s-a solutionat plingerea constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.

 

Art. 39 Prezentul capitol se completează cu prevederile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea 180/2002, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Cătălin Ivan