Hotărârea nr. 143/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului de asociere între Municipiul Iaşi şi Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie - Iaşi.

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractului de asociere între Municipiul Iaşi şi Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie - Iaşi.

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

-                         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-                         nota de fundamentare nr.3044/14.03.2007 întocmită de Serviciul Cadastru;

-                         raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         cererea nr. 3044/15.01.2007, prin care Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie - Iaşi, solicită încheierea unui  nou contract de asociere cu Consiliul Local al Municipiului Iaşi pentru terenul în suprafaţă de 26,12 mp, situat în zona Târgu Cucu, conform planului anexat, unde au instalat un chioşc pentru desfacerea produselor proprii;

-         H.C.L. nr.63/26.02.2007 ;

-         procesul - verbal nr.3044/2007, privind negocierea contractului de asociere, desemnată prin H.C.L. nr.63/26.02.2007  ;

-         dispoziţiile art.251-256 Cod Comercial, referitoare la asocierea în participaţiune;

  In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în data de 20.02.2007;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se aprobă Contractul de asociere  între Municipiul  Iaşi şi Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie - Iaşi, în vederea exploatării în comun a terenului în suprafaţă de 26,12 mp, situat în zona Târgu Cucu, conform planului anexat, pentru a desfăşura activitatea de desfacere produse proprii în unitatea de desfacere provizorie existentă.

Art. 2 - Cota minimă de profit garantat este de 644 Euro/an, potrivit procesului - verbal de negocierea contractului, desemnată prin H.C.L. nr.63/26.02.2007.

          Art. 3 - Contractul de asociere se încheie pe o durată de 2 ani. La expirarea termenului stabilit, contractul se poate prelungi prin acordul părţilor, sub forma unui act adiţional la prezentul contract, dacă nici o parte nu a notificat în scris intenţia de reziliere, cu un preaviz de 30 de zile.

          Art. 4 - Se împuterniceşte primarul municipiului Iaşi să semneze Contractul de asociere între Municipiul Iaşi şi Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie - Iaşi.

          Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-                         Prefectului Judeţului Iaşi;

-                         Primarului Municipiului Iaşi;

-                         Direcţia Dezvoltare Urbană;

-                         D.A.P.P.P.;

-                         Serviciul Cadastru;

-                         Serviciul Venituri din Contracte;

-                         STAŢIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE IAŞI - Iaşi, Aleea Sadoveanu nr.48.

 

  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

         cons.Cătălin Ivan                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.143

din 19 martie 2007