Hotărârea nr. 139/2007

HOTĂRÂRE întocmit în vederea aprobării Planului Urbanistic Zonal - IASI-ZONA VITICULTORI CVARTAL 62 PARCELELE 11/5(2415/1/1/5) 11/4(2415/1/1/4) 11/3(2415/1/1/3) 11/2(2415/1/1/2)

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

întocmit în vederea aprobării Planului Urbanistic Zonal -

IASI-ZONA VITICULTORI CVARTAL 62 PARCELELE 11/5(2415/1/1/5), 11/4(2415/1/1/4), 11/3(2415/1/1/3), 11/2(2415/1/1/2)

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi ;

          Având în vedere ;

- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

- nota de fundamentare nr.45791/12.03.2007 întocmită de Serviciul Arhitectură şi Urbanism ;

- raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

-       Certificatul de Urbanism nr. 1651 din 08.05.2006 ;

- cererea înaintată Primăriei Municipiului Iaşi nr.45791/2006 prin care familia Isac Cristian şi Vasilica solicită avizarea Planului Urbanistic Zonal întocmit pentru construirea de locuinţe pe terenurile pe care le deţin ;

- studiile întocmite şi avizele obţinute: studiul geotehnic şi de stabilitate versanţi, ridicare topografică vizată de O.C.P.I., avizul Comisiei pentru urmarirea versanţilor alunecători nr.44948 din 05.07.2005, avizul de protecţie civilă, Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr.5637 din 29.06.2006, avizul Regiei Autonome Judeţene Apă Canal Iaşi nr.3490/14.02.2007, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.935 din 13.02.2007, avizul SC E-ON SA nr.125 din 15.02.2007, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/854/201 din 13.02.2007, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta « Mihail Grigore Sturdza » al judetului Iaşi nr.600134-2 din 21.07.2006, avizul Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi 5794 din 20.04.2005 şi Avizul Unic nr. 62/PUZ/2006 ;

- prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

- Ordinul MLPAT 176/N/16.08.2000 privind aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

- Legea 350/2001 reactualizată privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

- Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

  In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în data de 20.02.2007;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1.Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - ZONA VITICULTORI CVARTAL 62 PARCELELE 11/5(2415/1/1/5), 11/4(2415/1/1/4), 11/3(2415/1/1/3), 11/2(2415/1/1/2) . Suprafaţa terenului studiat prin PUZ este de 2645,58mp.    (Anexa 4)

ART.2.Infrastructura zonei studiate prin prezenta documentaţie de urbanism se va executa pe cheltuiala beneficiarilor.

  ART.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-                         Prefectului Judeţului Iaşi;

-                         Primarului Municipiului Iaşi;

-                         Consiliul Judeţean Iaşi;

-                         Direcţia Dezvoltare Urbană;

-                         Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-                         Serviciul Cadastru;

-                         ISAC CRISTIAN SI VASILICA - Iaşi, B-dul Dimitrie Cantemir nr.1,sc.C,et.2,ap.9.

 

 CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

         cons.Cătălin Ivan                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.139

din 19 martie 2007