Hotărârea nr. 132/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA GÂNDU NR.1 întocmit în vederea extinderii unei locuinţe existente pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA GÂNDU NR.1

întocmit în vederea extinderii unei locuinţe existente pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi ;

Având în vedere :

-                         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-                         nota de fundamentare nr.85333/12.03.2007 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-                         raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-     Certificatul de Urbanism nr. 1570 din 03.05.2006 eliberat de Primaria Municipiului Iaşi;

-        cererea 85333 din 22.11.2006 prin care Carja Elena Maria solicită avizarea şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, strada Gându nr.1;

-        Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 06.12.2006 ;

-        avizele obţinute şi studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de OCPI, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/11714/1756 din 12.12.2006, avizul privind protecţia civilă nr.620199/3 din 11.12.2006,  avizul Regiei Autonome Judeţene de Apa-Canal nr.27740 din 12.12.2006, avizul SC SALUBRIS SA nr.37756/13.12.2006, avizul SC E-ON GAZ SA ROMANIA SA nr. 11226/18.12.2006, avizul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Mihail Grigore Sturdza” nr.600251-2 din 18.12.2006, avizul Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi nr.16688/11.12.2006 şi Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi nr. 7/P.U.D./ 2007;

-        prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

- Legea 350/2001 reactualizată privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

-  prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

-   Hotărârea de Guvern nr.525/1996 republicată privind Regulamentul General de Urbanism;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în data de 20.02.2007;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          ART.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, STRADA GÂNDU NR.1 întocmit în vederea extinderii unei locuinte existente pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice. Suprafata terenului studiat prin PUD este de 441 mp.(Anexa 5)

          ART.2. Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în Iaşi, strada Gându nr.1.

          ART.3 Prezenta documentaţie reprezintă reglementare urbanistică şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

         ART.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-                         Prefectului Judeţului Iaşi;

-                         Primarului Municipiului Iaşi;

-                         Consiliul Judeţean Iaşi;

-                         Direcţia Dezvoltare Urbană;

-                         Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-                         Serviciul Cadastru;

-                         CARJA ELENA MARIA - Iaşi, str.Gându nr.1.

 

   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

         cons.Cătălin Ivan          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.132

din 19 martie 2007