Hotărârea nr. 13/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea înregistrării şi ţinerea evidenţei vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înregistrării şi ţinerea evidenţei  vehiculelor  pentru care nu există obligaţia înmatriculării

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       referatul de specialitate nr.92802/20.12.2006 întocmit de Direcţia Tehnică;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- prevederile art. 14  Legea nr.49 din 8 martie 2006, pentru aprobarea    Ordonanţei de urgenţă nr. 195 / 2002, privind circulaţia pe drumurile publice; republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 46, alin. 1 din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se aprobă înregistrarea şi ţinerea evidenţei tramvaielor, troleibuzelor, mopedelor maşinilor autopropulsate pentru lucrări, maşinilor agricole sau forestiere, tractoarelor care nu se supun înmatriculării, aparţinând persoanelor fizice şi/sau juridice cu domiciliul sau sediul în Municipiul Iaşi, de către Primăria Municipiului Iaşi, prin Biroul Reglementare Transporturi Urbane.

Art.2.  Se aprobă “Regulamentul privind înregistrarea şi ţinerea evidenţei vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării”, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.  Se aprobă eliberarea unui certificat de înregistrare şi a unei plăcuţe cu numărul  de înregistrare, contra cost, conform modelului din anexa nr.  1  din Regulament.

Art.4  Se aprobă eliberarea unui de certificat radiere, la cererea solicitanţilor,  conform modelului din anexa  nr. 2 din Regulament.

Art.5    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr.411/2004.

Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-       Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Direcţiei Tehnice;

-       Birou Reglementare Transporturi Urbane;

-       Direcţiei Corp Control Primar;

-       Inspectoratului de Poliţie Iaşi;

-       Regiilor Autonome, Societăţilor Comerciale şi Direcţiei de Servicii Publice Municipale din subordinea Consiliului Local.

 

    CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              SECRETAR,

         cons.Cătălin Ivan                       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.13

din 22 ianuarie 2007

 

 

MUNICIPIUL IAŞI                                                               Anexa nr. 1

CONSILIUL LOCAL                                                La H.C.L. nr. 13 din 22 ianuarie 2007

 

REGULAMENT

privind înregistrarea şi ţinerea evidenţei  vehiculelor  pentru care nu există obligaţia înmatriculării

                        Cap. I   PRINCIPII GENERALE

 

Art.1   Prevederile prezentului regulament stabileşte procedura înregistrării  vehiculelor care  care nu se supun înmatriculării şi anume:  tramvaie, troleibuze, mopede, maşini autopropulsate pentru lucrări, maşini agricole sau forestiere; tractoare care nu se supun înmatriculării, etc., conform prevederilor  legale în vigoare; radierea şi ţinerea evidenţei acestora.

Art.2  Pentru a circula pe trama stradală a Municipiului Iaşi, vehiculele pentru care nu există obligaţia înmatriculării, trebuie să fie în bună stare de funcţionare şi să îndeplinească condiţiile tehnice minime stabilite în cartea tehnică de exploatare.

Art.3  Deţinătorii de vehicule menţionate la art. 1, persoane fizice şi juridice cu domiciliul sau sediul în Municipiul Iaşi, sunt obligaţi să le înregistreze înainte de a le pune în circulaţie şi să solicite radierea lor din evidenţă, potrivit prezentului regulament.

Art.4 Deţinătorii de vehicule înregistrate au obligaţia să monteze pe acestea plăcuţa  cu numărul de înregistrare.

 

Cap. II  ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR

 

Art.5 Autoritatea competentă pentru înregistrarea şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării este Primăria Municipiului Iaşi, prin Biroul Reglementare Transporturi Urbane.

Art.6  Persoana fizică sau juridică care deţine vehicule înregistrate în alte localităţi şi are sau îşi stabileşte domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Iaşi este obligată să le înregistreze în termen de 30 de zile de la data stabilirii domiciliului ori reşedinţei proprietarului sau mandatarului acestuia în municipiul Iaşi.

Art.7 La înregistrare, vehiculului i se atribuie un număr de înregistrare şi o singură plăcuţă cu numărul de înregistrare , confecţionată conform specificaţiilor din Anexa nr.1, din H.G. 1391/2006.

Art. 8    Înregistrarea vehiculului se face pe baza următoarelor documente:

 -    cererea solicitantului, model prezentat în  anexa nr.3 din Regulament;

-         actul de proprietate al vehiculului;

-         actul de identitate  sau după  certificatul de înregistrare la Registrul comerţului;.

-     dovada de plată a taxei pentru vehicule lente sau pentru cele care nu se supun înmatriculării eliberată de către Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale Iaşi;

-         cartea de identitate a vehiculului (după caz);

-         dovada efectuării  inspecţiei tehnice periodice (după caz);

-         dovada asigurării obligatorie pentru răspundere civilă (după caz);

-         dovada asigurării parcării vehiculului într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii (după caz);

-         fişa tehnică a vehiculului  completată de solicitant pe propria răspundere;

      -    dovada de plată a contravalorii certificatului de înregistrare  de 53 lei, care se va actualiza anual   în funcţie de rata inflaţiei.

      -   dovada de plată a contravalorii  plăcuţei cu numărul de înregistrare, pentru vehicule şi mopede rezultată în urma procedurii de achiziţie în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Primăria Municipiului Iaşi, precum şi instituţiilor publice, regiile autonome, societăţiile comerciale şi direcţiile publice aflate în subordinea Consiliului Local sunt scutite de la plata taxei de înregistrare pentru vehicule..

Art.9   Pentru fiecare vehicul înregistrat se eliberează un certificat de înregistrare, model  prezentat în anexa  nr. 1 din Regulament.

Art.10 Plăcuţa cu numărul de înregistrare şi certificatul de înregistrare  se eliberează personal solicitantului sau mandatarului acestuia.    

Art.11 În cazul schimbării oricăror date referitoare la proprietar ori la vehicul, înscrise în certificatul de înmatriculare, titularul acestuia este obligat să solicite autorităţii emitente eliberarea unui nou astfel de document, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit această modificare.

Art.12 Se interzice circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor neînregistrate ori care nu poartă numărul de înregistrare, precum şi circulaţia acestora pe alte trasee decât cele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local.

 

Cap. III  RADIEREA DIN CIRCULAŢIE A VEHICULELOR

 

Art.13 Radierea vehiculelor  prevăzute  la art. 1 se face de către Primăria Municipiului Iaşi prin Biroul Reglementare Transporturi Urbane, la cererea proprietarului sau mandatarului acestuia în următoarele cazuri:

   a)  proprietarul sau mandatarul acestuia doreşte retragerea din circulaţie a vehiculului şi face dovada depozitării acestuia într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii;

        b)    proprietarul sau mandatarul acestuia face dovada dezmembrării vehiculului;

        c)    la  trecerea vehiculului în proprietatea  altei persoane , în condiţiile legii;

        d)  la schimbarea domiciliului, a reşedinţei sau a sediului proprietarului, pe raza de competenţă a altei autorităţi decât cea care a efectuat înregistrarea;

        e)    la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv;

   f)   în cazul furtului, radierea din circulaţie se efectuează după 30 de zile de la data înregistrării plângerii la  autoritatea care a efectuat înregistrarea, la solicitarea proprietarului;

   g)  vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurator se radiază în baza  hotărârii instanţei de judecată, conform legii de către  autoritatea care a efectuat înregistrarea;

   h)   este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenţă;

   i)    se radiază din oficiu vehiculul abandonat ori fără stăpân, în condiţiile prevăzute de lege, precum şi vehiculul care a aparţinut unei persoane juridice desfiinţate şi pentru care nu s-a achitat impozitul asupra mijloacelor mecanice de transport pe o perioadă mai mare de 1 an;

   j)   radierea se comunică în termen de 30 de zile, administraţiei financiare competente,  şi deţinătorului  de către autoritatea competentă, potrivit legii;

 Art.14 Radierea vehiculelor  prevăzute  la art. 1 se face pe baza următoarelor documente:

-         cererea solicitantului;

-         actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice sau certificatul de înmatriculare al solicitantului, în cazul persoanelor juridice, în original şi în copie;

-         actul de proprietate al vehiculului în original şi în copie;

Art.15 Radierea se face pe baza depunerii certificatului de înregistrare şi a plăcuţei cu numărul  de înregistrare 

 

                           Cap. IV OBLIGA'ŢIILE DEŢINĂTORILOR DE VEHICULE

 

Art.16

(1)    Proprietarul de vehicul, cu domiciliul, sediul sau reşedinţa în Iaşi, este obligat:

a)         Să declare autorităţii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înregistrare, în cel mult 48 de ore de la constatare.

b)         Să solicite Regiei Autonome "Monitorul Oficial" publicarea pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de înregistrare.

c)         Să solicite eliberarea unui nou document în locul celui furat, pierdut sau distrus.

d)         Să depună imediat, la autoritatea emitentă, originalul certificatului de înregistrare, dacă, după obţinerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia.

    (2) Persoanele juridice deţinătoare de vehicule au pe lângă cele prevăzute la alin. (1), şi următoarele obligaţii:

     a) să elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care pleacă în cursă;

     b) să instaleze la intrările şi ieşirile din garaje şi depouri indicatoare de prevenire privind condiţiile de circulaţie a acestora pe drumurile publice;

Art.16 Circulaţia  în Municipiul Iaşi a vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării se va face în conformitate cu H. C. L. 198/2000, şi  altor hotărâri ce se vor adopta de către Autoritatea Publică Locală.

 

                                   Cap V  SANCŢIUNI ŞI CONTRAVENŢII

 

Art.17  Nerespectarea prevederilor prezentei Hotărâri a Consiliului Local Municipal Iaşi constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează

a)            cu amendă de la 600  -  1000  lei, pentru nesolicitarea în termen de 30 de zile a eliberării unui nou certificat de înregistrare, în cazul schimbării oricăror date la proprietar ori la vehicul.

b)            cu amendă de la  100  -  600  lei pentru:

-   nedeclararea la organul emitent a pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de înregistrare, în cel mult 48 de ore de la constatare;

-   nepublicarea pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de înregistrare în Monitorul Oficial, în cel mult 48 de ore de la constatare.

 Art.18 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către angajaţi împuterniciţii  direcţiilor din cadrul  Primăriei Municipiului Iaşi, reprezentanţi ai  Poliţei Comunitare şi Poliţiei Rutiere din cadrul I.P.J. Iaşi.

Dispoziţiile prezentului articol se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Cap. VI  DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

 

Art.19    Pentru aplicarea prevederilor prezentului regulament  se vor realiza următoarele:

a)      Primăria Municipiului Iaşi prin Biroul Reglementare Transporturi Urbane începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri va primi şi soluţiona solicitările referitoare la înregistrarea tuturor categoriilor de vehicule pentru care nu există obligaţia înmatriculării;

b)      Primăria Municipiului Iaşi va achiziţiona plăcuţele cu numerele de înregistrare, respectând prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 

c)      Direcţia de Servicii Publice Municipale Iaşi va asigura  un spaţiu de depozitare pentru vehiculele cu tracţiune animală, depistate circulând pe drumurile publice pe care le este interzis accesul , confiscate de Poliţia Rutieră, ce se vor valorifica în condiţiile legii.

Art.20 Pentru aspectele neprecizate de prezentul regulament sunt aplicabile prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, a Regulamentului de aplicare a O. U. G. nr. 195/2002, republicată cu modificările şi completările ulterioare, H.C.L. nr. 198/2000 şi capitolul VII din H.C.L. nr.172/2002 şi altor hotărâri ce se vor adopta de către Autoritatea Publică Locală.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Cătălin Ivan