Hotărârea nr. 122/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul Iaşi şi S.C. EURO MARKET JUNIOR S.R.L..

MUNICIPIUL IAŞI                                                                         

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbului de terenuri între

 Municipiul Iaşi şi S.C. EURO MARKET JUNIOR S.R.L..

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

-                         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-                         nota de fundamentare nr.19054/13.03.2007 întocmită de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

-                         raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                         raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-        cererea nr. 16084/02.03.2007, prin care S.C. EURO MARKET JUNIOR S.R.L., cu sediul în B-dul Poitiers nr.250, bl.10, parter, spaţiul D, reprezentată prin asociat şi administrator Rădeanu Constantin, în calitate de proprietară a terenurilor în suprafaţă totală de 345,98 mp, situate în municipiul Iaşi fost str. Botanică nr.4, sector cadastral 35, parcela 1(1224/2) şi 1(1224/3), având numerele cadastrale 10603, respectiv 9656;

-        contractele de vânzare cumpărare autentificate cu nr.2841/2004 şi nr.2827/2004;

          -        zona studiată prin Planul Urbanistic Zonal şi Reabilitarea Zonei Centrale, conform H.C.L. nr. 455/05.12.2005, include şi terenurile menţionate;

         -         H.C.L. nr.40/22.01.2007;

         -         art. 122 din Legea nr. 215/2001, republicată, potrivit căruia “toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

-          art. 3 din Legea nr. 213/1998, prin care se delimitează categoriile de bunuri aparţinând domeniului public;

-          art.123, alin. 4 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în data de 20.02.2007;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se aprobă în principiu realizarea unui schimb de terenuri între Municipiul Iaşi şi S.C. EURO MARKET JUNIOR S.R.L., astfel încât terenurile proprietatea societăţii în suprafaţă de 278 mp teren, identificat prin sector cadastral 35, parcela 1(1224/3), număr cadastral 10603, respectiv suprafaţa de 67,98 mp teren, identificat prin sector cadastral 35, parcela 1(1224/2), număr cadastral 9656, vor trece în parcela “A”, proprietatea Municipiului Iaşi.

Art. 2 - Mărimea suprafeţei de teren a parcelei “A”, pe care se va realiza schimbul de terenuri, se va stabili după însuşirea prin Hotărâre a Consiliului Local Iaşi a rapoartelor de evaluare a terenurilor care fac obiectul schimbului, întrucât schimbul se va realiza în echivalent valoric.

Art. 3 - Pentru a putea încheia contractul privind schimbul de terenuri, trenurile care se transmit la schimb Municipiului Iaşi nu trebuie să facă obiectul vreunui litigiu, să fie liber de orice sarcini şi să nu fie înstrăinat sub nici o formă unei alte persoane, fizice sau juridice.

Art. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-                         Prefectului Judeţului Iaşi;

-                         Primarului Municipiului Iaşi;

-                         Direcţia Dezvoltare Urbană;

-                         D.A.P.P.P.;

-                         Serviciul Cadastru;

-                         S.C.EURO MARKET JUNIOR S.R.L. - Iaşi, B-dul Poitiers nr.250, bl.10, parter, spaţiul D.

 

   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

         cons.Cătălin Ivan            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.122

din 19 martie 2007