Hotărârea nr. 113/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării pentru implementarea proiectului depus la Ministrul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei CENTRULUI DE GĂZDUIRE ŞI REABILITARE SOCIALĂ A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DE PE RAZA MUNICIPIULUI IAŞI

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanţării pentru implementarea proiectului depus la Ministrul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

CENTRULUI DE GĂZDUIRE ŞI REABILITARE SOCIALĂ A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DE PE RAZA MUNICIPIULUI IAŞI

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere:

-                   iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de   motive la proiectul de hotărâre;

-    referatul de specialitate nr.5734/12.03.2007 întocmit de Direcţia de  Asistenţă Comunitară;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de muncă şi protecţie socială a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       cererea de solicitare a finanţării pentru înfiinţarea CENTRULUI DE GĂZDUIRE ŞI REABILITARE SOCIALĂ A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DE PE RAZA MUNICIPIULUI IAŞI depus la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu nr.1030/10.01.2007, propus de către Direcţia de Asistenţă Comunitară - Iaşi, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Iaşi, în calitate de furnizor de servicii sociale, prin care s-a asumat de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi asigurarea co-finanţării proiectului pentru o perioadă de 36 luni pe parcursul implementării, 5 ani după finalizarea grantului nerambursabil să asigure funcţionarea Centrului, iar următorii 5 ani ulterior acestei perioade, să menţină obiectivul de activitate al Centrului în domeniul serviciilor sociale;

      -  Decizia nr.161/09.2007 a Comisiei de Acreditare a Furnizorilor de        Servicii Sociale a Judeţului Iaşi prin care se decide să acrediteze         Direcţia de Asistenţă Comunitară pe o perioadă de 3 ani ca furnizor de     servicii sociale prin înfiinţare unui CENTRUL DE GĂZDUIRE   ŞI REABILITARE SOCIALĂ A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DE PE RAZA MUNICIPIULUI IAŞI în imobilul din Iaşi,    str.C.A.Rosetti nr.30;

-        Decizia nr.251 bis/08.01.2007 a Direcţiei de Asistenţă Comunitară        Iaşi, prin director executiv dl.Ionel Calapod, prin care dispune ca în   cadrul Adăpostului de Noapte situat în Iaşi, str.C.A.Rosetti nr.30, aflat         în proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi, dat în           administrare Direcţiei de Asistenţă Comunitară să se înfiinţeze     CENTRUL DE GĂZDUIRE ŞI REABILITARE SOCIALĂ A        PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DE PE RAZA MUNICIPIULUI   IAŞI;

-        că prin acest proiect finanţat de Ministerul Muncii, Solidarităţii    Sociale şi Familiei, pe parcursul a 36 luni începând cu 01.05.2007   Consiliul Municipal Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Comunitară,           beneficiază de finanţare nerambursabilă de aproximativ 730.000 lei,       utilizată în scopul reabilitării şi înfiinţării CENTRULUI DE      GĂZDUIRE ŞI REABILITARE SOCIALĂ A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DE PE RAZA MUNICIPIULUI IAŞI;

-        runda a doua de negocieri cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale     şi Familiei ce va avea loc în luna aprilie, la care o condiţie obligatorie       este asumarea unei cote de minim 10% prin Hotărâre de Consiliu        Local;

-        numărul mare de solicitări pentru cazare şi adăpost de către persoane   din Municipiul Iaşi şi caracterul complet al serviciilor social -         medicale oferite prin prezentul proiect;

          Propunem şi susţinem aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi a finanţării proectului cu suma de 75.000 lei pentru o perioadă de 36 luni, conform bugetului ataşat;

          In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în data de 20.02.2007;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1 Se aprobă finanţarea proiectului : CENTRULUI DE GĂZDUIRE ŞI REABILITARE SOCIALĂ A PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST DE PE RAZA MUNICIPIULUI IAŞI de la bugetul local prin bugetul Direcţiei de Asistenţă Comunitară cu suma de 75.000 lei pentru următoarele 36 luni de activitate.

          Art.2 Se aprobă acordul de principiu pentru continuarea finanţării proiectului pentru restul perioadei de sustenabilitate 5 ani, conform bugetelor şi calendarelor de activitate care se vor supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

          Art.3 Se împuterniceşte Directorul Executiv al Direcţiei de Asistenţă Comunitară - Iaşi, în vederea semnării tuturor documentelor ce decurg din derularea acestui proiect.

          Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-       Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       D.E.F.P.L.;

-       Direcţiei de Asistenţă Comunitară.

 

   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

         cons.Cătălin Ivan          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.113

din 19 martie 2007