Hotărârea nr. 106/2007

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu REABILITAREA PĂRŢII VESTICE A ZONEI CENTRALE SUD A MUNICIPIULUI IAŞI

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

REABILITAREA PĂRŢII VESTICE A ZONEI CENTRALE SUD A MUNICIPIULUI IAŞI

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi ;

          Având în vedere :

-        iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

-        nota de fundamentare nr.18661/12.03.2007 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism ;

-        raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

-        Certificatul de Urbanism nr. 2422 din 14.06.2006 eliberat de Primăria Municipiului Iaşi;

-        cererea nr.56493 din 27.07.2006 prin care SC IULIUS GROUP SRL solicită avizarea şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Reabilitarea părţii vestice a zonei centrale sud;

-        Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţele din 20.10.2006 şi 12.01.2007 ;

-        avizele obţinute şi studiile întocmite: studiul geotehnic întocmit de Universitatea Tehnică “ Ghe.Asachi ” Iaşi, Facultatea de Construcţii şi instalaţii, verificat de ing. atestat MLPAT la cerinţa Af., ridicarea topografică scara 1/500 întocmită de PF Popia Adrian Constantin, atestat ONCGC şi vizată de OCPI cu nr.116777 din 16.05.06, avizul Regiei Autonome Judeţene de Apă-Canal Iaşi nr.1645/27 iulie 2006, avizul nr.1061/10.08.2006 al E-ON Moldova S.A., avizul nr.10421/26.07.2006 al E-ON Gaz România, avizul CET IASI nr.14877/28.07.2006, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/9479/824 din 11.07.2005, avizul SALUBRIS nr.22880 din 21.07.2006, avizul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “ Mihail Grigore Sturdza ” al judeţului Iaşi nr.600149-2 din 04.08.2006, avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi nr.8146/28.09.2006, avizul de Gospodărire a Apelor nr.126 din septembrie 2006, avizul privind protecţia civilă nr.620110/3 din 15.08.2006, avizul Autorităţii de Sănătate Publică Iaşi nr.9313 din 07.08.2006, avizul favorabil al Comisiei de Circulatie nr.81845/13.11/2006, avizul 71751/15.12.2006 al Serviciul Poliţiei Rutiere, avizul C.R.M.I.M. nr. 213/2006/Z şi Avizul Unic nr.118/P.U.D./2006 ;

-        prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

-        Legea 350/2001 reactualizată privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

-        prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

-        Hotărârea de Guvern nr.525/1996 republicată privind Regulamentul General de Urbanism;

          In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în data de 20.02.2007 ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Reabilitarea părţii vestice a zonei centrale sud a Municipiului Iaşi. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de 53.579,2mp, iar suprafaţa terenului supusă contractului de asociere este de 53.453,6mp. (Anexa 5)

ART.2Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate în Municipiul Iaşi, partea vestică a zonei centrale sud.

ART.3 Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iasi să întreprindă toate formalităţile în vederea schimbării categoriei de folosinţă a terenului ce face obiectul prezentului Regulament.

ART.5Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-       Prefectului Judeţului Iaşi ;

-       Primarului Municipiului Iaşi ;

-       Consiliul Judeţean Iaşi ;

-       Direcţia Dezvoltare Urbană ;

-       Serviciul de Arhitectură şi Urbanism ;

-       Serviciul Cadastru ;

-       S.C.IULIUS GROUP S.R.L. - Iaşi, str.Sărărie nr.6.

 

     CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,             SECRETAR,

         cons.Cătălin Ivan             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.106

din 19 martie 2007