Hotărârea nr. 67/2006

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 10.55 mp situat în Iaşi - Str. Nicolina nr. 4A bloc F4 apt.4 parter şi concesionarea directă către S.C. ALFA SAN S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 10.55 mp situat în Iaşi -  Str. Nicolina nr. 4A, bloc F4, apt.4, parter, şi concesionarea directă către S.C. ALFA SAN S.R.L., în vederea extinderii spaţiului existent.

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi ;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere cererea nr. 16561/28.02.2006, prin care S.C. ALFA SAN S.R.L., solicită concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 10.55 mp, situat în Iaşi - Str. Nicolina nr. 4A, bloc F4, apt.4, parter,  pentru extinderea spaţiului comercial pe care îl are în proprietate la această adresă;

Având în vedere contractul de partaj voluntar pentru preluare de bunuri în urma divizării, autentificat cu nr 6369/14.11.2000;

Având în vedere Avizul Unic PUD nr.21/01.03.2004, emis de Consiliul Judeţean Iaşi - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Având în vedere H.C.L. nr.169/31.03.2004, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu - extindere spaţiu comercial prin concesionare teren în Iaşi - Str. Nicolina nr.4A, bl.F4, apt.4, parter;

Având în vedere H.C.L. nr.465/19.12.2005, precum şi procesul - verbal de negociere a redevenţei valorice a concesiunii nr. 16561/03.03.2006;

Având în vedere raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Cadastru;

Având în vedere art. 124 din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia “toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

Având în vedere art. 3 din Legea nr. 213/1998, prin care se delimitează categoriile de bunuri aparţinând domeniului public;

Având în vedere prevederile art. 38 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere art. 13-15 şi art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

Având în vedere art. 58 din Ordinul ministrului transportului, construcţiilor şi turismului nr. 1430/2005, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere art. 39 din Legea nr. 219/1998 privind regimul juridic al concesiunilor;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

Având în vedere propunerea pentru durata de 10 ani a concesiunii acordate precum şi votul consilierilor din cadrul şedinţei ordinare din data de 20 martie 2006;

În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 10,55 mp, situat în Iaşi - Str. Nicolina nr. 4A, bloc F4, apt.4, parter, cu o valoare de 4.122 RON.

Art. 2 -  Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului, astfel încât valoarea unitară a terenului situat în Iaşi - Str. Nicolina nr. 4A, bloc F4, apt.4, parter, este de 96,20 Euro/mp sau 390,7 RON/mp respectiv 4.122 RON sau 1.015 Euro pentru suprafaţa totală de 10,55 mp.

Art. 3 - Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 10,55 mp, situat în Iaşi - Str. Nicolina nr. 4A, bloc F4, apt.4, parter, proprietatea municipiului Iaşi, către S.C. Alfa San S.R.L., în vederea extinderii spaţiului existent.

Art. 4 - Redevenţă valorică a concesiunii va fi de 127 Euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de BNR în ziua plăţii, conform procesului - verbal de negociere a redevenţei valorice nr. 16561/03.03.2006.

Art. 5 -  Durata concesionării va fi de 10 ani.

Art. 6 - Încetarea contractului de concesiune poate avea loc  în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, conform art. 35, alin. b din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

Art. 7 - Conform art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de teren în condiţiile prezentei hotărâri sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligaţiilor menţionate, contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere.

Art. 8 - În termen de 30 de zile calendaristice de la întocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va înregistra de către concesionar în registrul de publicitate imobiliară, conform art. 39 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor.

Art. 9 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să încheie contractul de concesiune.

Art. 10 - Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

 

 

                                                                         CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

    cons.Ionel Oancea                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.67

din 20 martie 2006