Hotărârea nr. 66/2006

HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de asociere nr. 13092/10.07.2003 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C.TELE'M S.A. Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                   

 

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei contractului de asociere nr. 13092/10.07.2003 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C.TELE’M S.A. Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avînd în vedere Nota de fundamentare a  D.A.P.P.P. nr. 17561/3.03.2006;

Avînd în vedere cererea nr. 13359/16.02.2006, prin care S.C.TELE’M S.A. Iaşi solicită prelungirea duratei contractului de asociere nr.13092/10.07.2003, modificat prin acte adiţionale nr. 18885/14.03.2005 şi 67988/16.09.2005;

Avînd în vedere dispoziţiile art.251-256 cod Comercial, referitoare la asocierea în participaţiune;

Avînd în vedere prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă prelungirea contractului de asociere nr.13092/10.07.2003 dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C.TELE’M S.A. Iaşi, cu o perioadă de 6 luni, începînd cu data de 15.03.2006.

Art.2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze actul adiţional la contractul de asociere nr.13092/10.07.2003 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C.TELE’M S.A. Iaşi.

Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărîri.

Art.4 Prezenta hotărîre va fi comunicată serviciilor de specialitate.

 

                                                                         CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

    cons.Ionel Oancea                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

Nr.66

din 20 martie 2006