Hotărârea nr. 60/2006

HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului de 3 mp. din incinta punctului de colectare a impozitelor şi taxelor locale situat în Iaşi str.Han Tătar bl.360 în vederea instalării unui bancomat de exterior

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului de 3 mp. din incinta punctului de colectare a impozitelor şi taxelor locale situat în Iaşi str.Han Tătar bl.360 în vederea instalării unui bancomat de exterior

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere prevederile art.38, alin.1 lit.h) şi ale art.125 alin.2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere solicitarea Băncii Comerciale Române S.A. - Sucursala Judeţeană, cu privire la amplasarea unui bancomat de exterior;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a spaţiului de 3 mp. din incinta punctului de colectare a impozitelor şi taxelor locale situat în Iaşi, str.Han Tătar bl.360 în vederea instalării unui bancomat de exterior.

Art.2 Se aprobă caietul de sarcini pentru închirierea prin licitaţie publică a acestui spaţiu.

Art.3 Clauzele contractului de închiriere ale acestui spaţiu vor stabili în sarcina beneficiarului obligaţia de plată a energiei electrice necesare funcţionării bancomatului, cheltuielile pentru instalarea şi întreţinerea acestui aparat, precum şi răspunderea pentru asigurarea esteticii şi funcţionalului faţadei unde va fi amplasat bancomatul.

Art.4 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi semneze contractul de închiriere.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

                                                                         CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

    cons.Ionel Oancea                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

Nr.60

din 20 martie 2006