Hotărârea nr. 54/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţiei de către municipiul Iaşi reprezentat prin Consiliul Local a terenului în suprafaţă de 459 mp situat în Iaşi - str. Cişmeaua Păcurari nr. 3 proprietatea domnului Verussi Octavian

MUNICIPIUL IAŞI                                                                 

CONSILIUL LOCAL                          

                                                                         

    

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziţiei de către municipiul Iaşi, reprezentat prin Consiliul Local, a terenului în suprafaţă de 459 mp, situat în Iaşi - str. Cişmeaua Păcurari, nr. 3, proprietatea domnului Verussi Octavian.

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere cererea nr. 73911/03.10.2005, prin care dl. Verussi Octavian, în calitate de proprietar al terenului în suprafaţă de 459 mp, situat în Iaşi - str. Cişmeaua Păcurari, nr. 3, îşi exprimă intenţia de a transmite dreptul de proprietate asupra terenului respectiv;

Având în vedere Dispoziţia nr. 90/18.01.2006 a Primarului Municipiului Iaşi, prin care s-a constituit comisia de negociere privind achiziţionarea terenului respectiv, 

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Cadastru;

Având în vedere prevederile Legii nr. 247/2005 - Titlul X privind circulaţia juridică a terenurilor;

Având în vedere art. 8, alin. 1, lit. f, din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 60/2001, privind achiziţiile publice, cu toate modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere art. 38 şi art. 123, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

          În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 - Se aprobă achiziţia terenului în suprafaţă de 459 mp, situat în Iaşi - str. Cişmeaua Păcurari, nr. 3, proprietatea domnului Verussi Octavian.

          Art. 2 - Preţul de achiziţie a terenului se va stabili prin negociere între dl. Verussi Octavian şi Comisia constituită conform Dispoziţiei nr. 90/18.01.2006 a Primarului Municipiului Iaşi

          Art. 3 - Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                                                         CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

    cons.Ionel Oancea                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.54

din 20 martie 2006