Hotărârea nr. 50/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA MOLDOVEI NR.18 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA MOLDOVEI NR.18

intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale

pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

                Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere cererea nr. 58396 din 11.08.2005 prin care doamna Calin Andreea solicită avizarea şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, strada Moldovei nr.18;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectura şi Urbanism, Certificatul de Urbanism nr. 1574 din 17.05.2004;

Având în vedere  Avizul Comisiei de Urbanism - sedinţă din 10.09.2005 şi Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi - nr.122/PUD/2005.

Având în vedere prevederile Legii 50/1991 reactualizate privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

In conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi rbanismului;

Având în vedere prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

-         Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In conformitate Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1   Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu  - IASI, STRADA MOLDOVEI NR.18 întocmit în vederea construirii unei locuinte pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de 477mp.(Anexa 5)

ART.2   Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în  strada Moldovei nr.18.

ART.3         Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4   Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

                                                             CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

    cons.Ionel Oancea                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

Nr.50

din 20 martie 2006