Hotărârea nr. 457/2006

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 154 40 mp situat în Iaşi - B-dul Alexandru cel Bun zona Minerva conform planului de situaţie anexat şi concesionarea prin licitaţie publică a acestui teren pentru construire spaţii comerciale P+(4-5)E.

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL   

 

HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenţei la  domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 154,40 mp situat în Iaşi - B-dul Alexandru cel Bun, zona Minerva, conform planului de situaţie anexat şi concesionarea prin licitaţie publică a acestui teren pentru construire spaţii comerciale, P+(4-5)E.

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

-                                                                     iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-                                                                     nota de fundamentare nr.82777/20.11.2006 întocmită de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

-                                                                     raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                                                                     raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-          cererea nr.82777/13.11.2006, prin care S.C. CASA TUDOR SRL , solicită concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 154.40 mp, situat în Iaşi - B-dul Alexandru cel Bun, zona Minerva,  pentru construire spaţii comerciale - farmacie, P+(4-5)E;

-          Certificatul de Urbanism nr. 4423/25.09.2006, precum şi Avizul Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local Iaşi, privind studiul de volumetrie;

-          Studiu de Oportunitate precum şi Caietul de Sarcini;

-          raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului;

-          art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

        -          prevederile Ordinului nr. 1430/2005, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

        -          Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

-          art. 125 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

       - art. 3 şi art.15 din Legea nr. 213/1998, prin care se delimitează categoriile de bunuri aparţinând domeniului public;

       - art. 31 din Legea nr. 18/1991, potrivit căruia “terenurile neatribuite, rămase la dispoziţia comisiei, vor trece în domeniul privat al comunei, oraşului sau al municipiului”;

       - art. 13-15 şi 36 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, republicată;

Având în vedere amendamentul propus şi votat în cadrul şedinţei ordinare din data de 18 decembrie 2006, privind scoaterea cuvântului “farmacie” din conţinutul proiectului de hotărâre;

              În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se aprobă atestarea apartenenţei la  domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 154,40 mp situat în Iaşi - B-dul Alexandru cel Bun, zona Minerva, conform planului de situaţie anexat.

         Art. 2 - Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de suprafaţă de 154,40 mp situat în Iaşi - B-dul Alexandru cel Bun, zona Minerva, conform planului de situaţie anexat, pentru construire spaţii comerciale, P+(4-5)E

        Art. 3 -  Se aprobă Studiul de Oportunitate şi Caietul de Sarcini privind organizarea licitaţiei publice pentru terenul în  suprafaţă de suprafaţă de 154,40 mp situat în Iaşi - B-dul Alexandru cel Bun, zona Minerva, conform planului de situaţie anexat, pentru construire spaţii comerciale, P+(4-5)E.

 Art. 4 - Beneficiarul licitaţiei va întocmi documentaţia P.U.D. şi va obţine toate acordurile şi avizele necesare în vederea eliberării autorizaţiei de construire.

Art. 5 -  Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului, astfel încât valoarea unitară a terenului situat în Iaşi - B-dul Alexandru cel Bun, zona Minerva, conform planului de situaţie anexat, este de 200 Euro/mp sau 699 lei/mp, respectiv 30.880 Euro sau 107.926 pentru suprafaţa totală de 154,40 mp.

Art. 6 - Preţul de pornire la licitaţie va fi o redevenţă valorică de 3.088 Euro/an.

Art. 7 -  Durata concesionării va fi de 25 ani.

Art. 8 - Încetarea contractului de concesiune poate avea loc  în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, conform art.57 alin.1, lit.b din OUG nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

          Art. 9 - Conform art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de teren

 în condiţiile prezentei hotărâri sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligaţiilor menţionate, contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere.

Art. 10 - Contractul de concesiune va fi înregistrat de către concesionar în Cartea funciară, conform art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006.

          Art. 11 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să încheie contractul de concesiune.

          Art. 12 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-                      Prefectului Judeţului Iaşi;

-                      Primarului Municipiului Iaşi;

-                      Direcţia Dezvoltare Urbanism;

-                      Serviciul Cadastru;

-                      S.C.CASA TUDOR SRL - Iaşi, Bulevardul Independenţei nr.9,bl.D1,et.p.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR,

cons.Giosanu Sorina Marilena                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.457

din 18 decembrie 2006