Hotărârea nr. 445/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA GĂRII NR.5 întocmit în vederea construirii unui sediu de firmă birouri pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI, STRADA GĂRII NR.5

întocmit în vederea construirii unui sediu de firmă, birouri pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi ;

                   Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

-       nota de fundamentare întocmită de Serviciul Arhitectură şi Urbanism ;

-       referatul nr.89426/11.12.2006 întocmit de Serviciul Arhitectură şi Urbanism ;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

-  cererea nr.23825 prin care doamna Pintilie Lacramioara solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, strada Garii nr.5;

-  Certificatul de Urbanism nr.639 din 24.02.2006 eliberat de Primaria Municipiului Iaşi;

- Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 28.03.2006 ;

- avizele obţinute şi studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de OCPI, avizul Directiei de Sanatate Iasi nr.6698/31.05.2006, avizul SC  E-ON GAZ nr. 784/12.06.2006, avizul SC E-ON SA nr.527/12.06.2006, avizul de aparare civila nr.620068/2006, avizul Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă Ť Mihail Grigore Sturdza ť nr.600099-2 din 02.06.2006, avizul Direcţiei Pentru Cultură şi Culte şi Patrimoniu Cultural National Iaşi nr.685/06.09.2006, avizul Comisiei Municipale de Circulaţie nr.66298/03.10.2006,  avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi nr.4979/2006 şi Avizul Consiliului Judeţean Iaşi nr.95/P.U.D./2006 ;

- măsura dispusă în Procesul Verbal de constatare a contravenţiei seria H nr.772/2006 încheiat de Inspectoratul de Stat în Construcţii Verbal seria H nr.772/2006., (conform art.28 din Legea 50/1991 republicata - lucrarile se vor continua după  obţinerea Autorizaţiei de Construire) ;

- prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

-  prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

-  Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IAŞI, STRADA GĂRII NR.5 întocmit în vederea construirii unui sediu de firmă, birouri pe teren aflat în proprietate privată persoane fizice. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de  483mp.(Anexa 5)

ART.2. Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în Iaşi strada Gării nr.5.

ART.3  Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4  Prezenta hotărâre se va comunica :

-       Prefectului Judeţului Iaşi ;

-       Primarului Municipiului Iaşi ;

-       Directiei de Administrare Urbană ;

-       Serviciul de Arhitectură şi Urbanism.

-       PINTILIE LACRAMIOARA - Iaşi, Str.Muşatini bl.T2,sc.A,et.4,ap.3.

-        

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR,

cons.Giosanu Sorina Marilena                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.445

din 18 decembrie 2006