Hotărârea nr. 438/2006

HOTĂRÂRE privind scoaterea din circuitul locativ a imobilului din Iaşi str. Păcurari nr.75A şi desfiinţarea totală a construcţiei

MUNICIPIUL IAŞI                                                               

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind scoaterea din circuitul locativ a imobilului din Iaşi str. Păcurari nr.75A şi desfiinţarea totală a construcţiei

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi ;

Având în vedere :

-                         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

-                         nota de fundamentare nr.21413/23.11.2006 întocmită de  D.A.P.P.P. ;

-                         raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

-                         raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

-                         prevederile Legii 50/1991 cu modificările ulterioare ;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006 ;

 

HOTĂRĂŞTE  :

 

Art. 1 : Se aprobă scoaterea din circuitul locativ a imobilului din Iaşi str. Păcurari nr.75A.

Art.2:  Se aprobă desfiinţarea întregii construcţii în regim de urgenţă, în conformitate cu respectarea prevederilor art.7 alin. (16) şi (17) din Legea 50/1991, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3:   Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-                         Prefectului Judeţului Iaşi;

-                         Primarului Municipiului Iaşi;

-                         Direcţiei de Administrare  a Patrimoniului  Public şi Privat;

-                         Serviciul Gestionare Fond Imobiliar de Stat.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR,

cons.Giosanu Sorina Marilena                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.438

din 18 decembrie 2006