Hotărârea nr. 428/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de finanţare încheiat între Municipiul Iaşi şi Ministerul Integrării Europene

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractului de finanţare încheiat între  Municipiul Iaşi şi Ministerul Integrării Europene

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       referatul de specialitate nr.86205/27.11.2006 întocmit de Direcţia Tehnică;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       adresa nr.5973/2006 de la Ministerul Administraţiei şi Internelor;

-       atribuţiile Consiliului Local statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;

Având în vedere propunerea de includere pe ordinea de zi a proiectului privind aprobarea contractului de finanţare încheiat între Municipiul Iaşi şi Ministerul Integrării Europene precum şi votul consilierilor din cadrul şedinţei ordinare din data de 27 noiembrie 2006;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă contractul de finanţare încheiat între Municipiul Iaşi şi Ministerul Integrării Europene conform anexei 1 parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi pentru semnarea acestui contract.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-                         Prefectului Judeţului Iaşi

-                         Primarului Municipiului Iaşi

-                         Direcţia Tehnică

 

                                                         CONTRASEMNEAZĂ

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.428

din 27 noiembrie  2006