Hotărârea nr. 411/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI STRADA OŢELULUI NR.3 TARLAUA 8 PARCELA 1/2(1644/2/2) întocmit în vederea construirii unui imobil cu funcţiuni compatibile instituţiilor învecinate pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IAŞI, STRADA OŢELULUI NR.3 TARLAUA 8 PARCELA 1/2(1644/2/2)

întocmit în vederea construirii unui imobil cu funcţiuni compatibile instituţiilor învecinate pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       nota de fundamentare nr.89859 din 14 noiembrie 2006 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       cererea 7547 din 27.01.2006 prin care domnul Macovei Ion solicită avizarea şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi,strada Otelului nr.3;

-        Certificatul de Urbanism nr. 2438 din 17.06.2005 eliberat de Primaria Municipiului Iasi;

-        Avizul Comisiei de Urbanism - sedinţa din 09.05.2006 ;

-        avizele obţinute şi studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.3225 din 16.02.2006, avizul SC E-ON SA nr.90/20.02.2006, avizul SC DISTRIGAZ SA nr.189 din 22.02.2006, avizul SC CET SA, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/1421/147 din 15.02.2006, avizul Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi nr.2080 din 15.02.2006, avizul de protecţie civilă, avizul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi nr.1506/2006 şi Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi nr. 84/PUD/2006;

-        prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

-        Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

-        prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

-        Hotărârea de Guvern nr.525/1996 republicată privind Regulamentul General de Urbanism;

In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IAŞI, STRADA OŢELULUI NR.3 întocmit în vederea construirii unui imobil cu funcţiuni compatibile instituţiilor învecinate pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de 275,30mp.(Anexa 5)

ART.2.        Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în Iaşi,  strada Oţelului nr.3.

ART.3         Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4         Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-        Prefectului Judeţului Iaşi

-        Primarului Municipiului Iaşi

-        Direcţia Dezvoltare Urbană

-        Serviciul Arhitectură şi Urbanism

-        MACOVEI ION - Iaşi, str.Mr.Popescu Ieremia nr.7.

 

CONTRASEMNEAZĂ

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.411

din 27 noiembrie  2006