Hotărârea nr. 395/2006

HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 444/2004 - privind aprobarea planului de măsuri privind restructurarea transportului în comun în Municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI                                                                         

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 444/2004 - privind aprobarea planului de măsuri privind restructurarea transportului în comun în Municipiul Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

-                         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-                         referatul de specialitate nr.84234/17.11.2006 întocmit de către Direcţia Tehnică - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

-                         raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-                         raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-           Ordonanţa Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători, modificată şi completată prin Legea nr. 284/2002;

-           prevederile Hotărârii de Guvern nr. 828/2003 pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului  nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători;

În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se modifică traseele: A27; A29 şi A44, din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 444 din 17 septembrie 2004 care vor avea următoarele itinerarii:

(1) Traseul A 27 : Piaţa Tătăraşi Nord (Chirilă) - str. Dudescu - str. Vasile Lupu - bd. Metalurgiei - Baza 3 - Frigorifer - bd. Poitiers - rond CUGI - şos. Nicolina - Rond CUG II.

(2) Traseul A 29: Tomeşti - Ceramica - Calea Chişinăului - Baza 3 - str. Bucium - bd. Socola - Podu Roş - bd. Ţuţora - Calea Chişinăului - Tomeşti.

(3) Traseul A 44 :

a) Sens CUG - Dacia :Rond CUG II - şos. Nicolina - Piaţa CUG - str. Libertăţii - str. Bradului - str. Cerna - Piaţa ACB  - str. Tabacului - Piaţa Dacia. 

b) Sens Dacia - CUG: Piaţa Dacia - str. Vitejilor - bd. Dacia - bd. Alexandru cel Bun - Piaţa A.C.B. - str. Cerna - str. Bradului - str. Libertăţii - Rond CUG I - şos. Nicolina - Rond CUG II.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-                         Prefectului Judeţului Iaşi

-                         Primarului Municipiului Iaşi

-                         Direcţiei Tehnice

-                         Biroului Regelementare Transporturi Urbane

-                         Regiei Autonome de Transport Public Iaşi

-                         Centrului de Informaţii Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR,

cons.Angheluţă Cristian - Marian        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.395

din 27 noiembrie 2006