Hotărârea nr. 393/2006

HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

                                     privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006

 

             Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

             Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       referatul de specialitate nr.85758/23.11.2006 întocmit de Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       O.U.G.45/2003 privind finanţele publice locale;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂSTE:

 

Art. 1 Suplimentarea Bugetului de venituri şi cheltuieli

 

               La venituri în sumă de  26301,2mii ron:

 

 

 

 

11.02.02 Sume defalcate din TVA                         

 

+25067mii ron

(pentru finantarea cheltuielilor de personal invatamant)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

(pentru finantarea obiectivelor de investitii

la imobile din invatamantul preuniversitar)

 

 

+1230 mii ron

 

 

 

 

37.02.01 Donatii si sponsorizari

 

 

+4,2 mii ron

 

La cheltuieli în suma de 26301,2 mii ron:

65.02.10 Invatamant (BS ch personal )

 

 +25067 mii ron

 

 

 

65.02.20 Invatamant (37.02.01 ch materiale)

 

+4,2 mii ron

 

 

 

65.02.71 Invatamant ( BS ch capital)

 

+1230 mii ron

 

 

 

 

Art. 2 Majorarea fondului de rezerva  +7415,82 mii ron

51.02.20 Autoritati executive

54.02.50 Fond de rezerva

-3000 mii ron

+3000 mii ron

 

 

61.02.51 Ordine publica si

54.02.50 Fond de rezerva

siguranta nationala

 

-1091 mii ron

+1091 mii ron

 

 

68.02.10 Asisitenta sociala

54.02.50 Fond de rezerva

-900 mii ron

+900 mii ron

 

 

68.02.71 Asistenta sociala

54.02.50 Fond de rezerva

-700 mii ron

+700 mii ron

 

 

84.02.71 Transporturi

54.02.50 Fond de rezerva

-1724,82 mii ron

+1724,82 mii ron

 

 

 

             Art 3. Alocarea unor sume din fondul de rezerva -7272,38 mii ron

 

 

54.02.50 Fond de rezerva

81.02.40 Energie termica

-3604,95 mii ron

+3604,95mii ron

 

 

54.02.50 Fond de rezerva

68.02.71 Asistenta sociala

-106,33 mii ron

+106,33 mii ron

 

 

54.02.50 Fond de rezerva

84.02.71 Transporturi

-86,1 mii ron

+86,1 mii ron

 

 

54.02.50 Fond de rezerva

84.02.20 Transporturi (strazi)

-2000 mii ron

+2000 mii ron

 

 

54.02.50 Fond de rezerva

74.02.20 Mediu si ape (salubritate)

-300 mii ron

+300 mii ron

 

 

54.02.50 Fond de rezerva

70.02.20 Servicii de dezvoltare publica

-500 mii ron

+500 mii ron

 

 

54.02.50 Fond de rezerva

67.02.20 Cultura, recreere si religie

-600 mii ron

+600 mii ron

 

 

54.02.50 Fond de rezerva

54.02.20 Alte servicii publice generale

-75 mii ron

+75 mii ron

 

 

        

             Art 4. Virari de credite

 

 

51.02.20 Autoritati publice

87.02.20 Alte actiuni economice

-57  mii ron

+57  mii ron

 

 

 

 

70.02.20 Servicii de dezvoltare publica

84.02.20 Transporturi

(iluminat public)

(strazi)

-1035 mii ron

+1035 mii ron

 

 

 

Art.5 :  Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-       Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi;

-       Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale.

 

CONTRASEMNEAZĂ

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR,

cons.Angheluţă Cristian - Marian        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.393

din 27  noiembrie 2006