Hotărârea nr. 381/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA MUNTENI NR.17 întocmit în vederea construirii unei locuinţe semicolectivă pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA MUNTENI NR.17

întocmit în vederea construirii unei locuinţe semicolectivă pe

teren aflat în proprietate privată persoană fizică

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

                Având în vedere :

- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

- nota de fundamentare nr.41871/19.10.2006 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

- raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-  cererea din 19.07.2006 prin care Rascenco Aurel solicită avizarea şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi, strada Munteni nr.17;

-   Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 20.07.2006;

-  Avizele obţinute şi studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de OCPI, avizul Regiei Autonome Judeţene Apă Canal Iaşi nr.12102 din 05.06.2006, avizul SC E-ON SA nr.517/03.06.2006, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.776 din 12.06.2006, avizul Direcţiei de Sănătate Publică nr.7084 din 06.06.2006, avizul de apărare civilă nr.806 din 16.06.2006, avizul SALUBRIS nr.17366 din 01.06.2006,avizul Comisiei pentru urmărirea stabilităţii versanţilor alunecători nr.41485 din 14.06.2006, avizul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi nr.7564/21.08.2006 şi Avizul Unic nr.92/PUD/2006 ;

- prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

-  Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

- prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

- Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 
HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1         Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IAŞI, STRADA MUNTENI NR.17 întocmit în vederea construirii unei locuinţe semicolective pe teren aflat în proprietate privată persoană fizică. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de  711,00mp.(Anexa 5)

ART.2.        Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în  Iaşi strada Munteni nr.17.

ART.3         Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4         Prezenta hotărâre va fi comunicată ;

-       Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarul Municipiului Iaşi;

-       Consiliul Judeţean Iaşi;

-       Direcţiei de Administrare Urbană;

-       Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-       RASCENCO AUREL - Iaşi, Sf.Andrei nr.12.

 

CONTRASEMNEAZĂ

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR,

cons.Angheluţă Cristian - Marian        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.381

din 30 octombrie 2006