Hotărârea nr. 361/2006

HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor necesare instalării unor bancomate în diverse locaţii aparţinând proprietăţii publice a Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor necesare instalării unor

bancomate în diverse locaţii aparţinând proprietăţii publice a  Municipiului Iaşi

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

-       nota de fundamentare nr.69046/20 septembrie 2006 întocmită de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat ;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

- solicitarea nr.64789/ 05 .09.2006 a Directiei Pieţe, privind amplasarea unor bancomate în pieţele agroalimentare;

           - HCL 443/5.12.2005, privind impozitele si taxele locale, aprobate de Consiliul Local;

          - prevederile art. 38, alin. 2 lit. g)  al  Legii nr. 215/2001 privind  administratia publica locala, completata si modificata de Legea nr.286/2006 ;

          - prevederile art. 14 si 15 din Legea nr.213 /1998 privind  proprietatea publică  şi regimul juridic al acesteia ;

          - HCL 443/5.12.2005, privind impozitele si taxele locale, aprobate de Consiliul Local;

          In temeiul Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.  1 Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a unor suprafeţe de câte 2 mp.  necesare instalării unor bancomate, în diverse locaţii aparţinând proprietăţii publice a  Municipiului Iaşi, menţionate în Anexa nr.1, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă caietul de sarcini pentru închirierea prin licitaţie publică a acestor spaţii, ce face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3 Clauzele contractului de închiriere ale  acestor spaţii vor  stabili în sarcina beneficiarului obligaţia de plată a contravalorii locaţiunii, a cheltuielilor pentru utilităţile consumate, a cheltuielilor pentru întreţinere şi repararea  bancomatelor.    

Art. 4 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractul de închiriere  pentru aceste locaţii.

Art. 5  Prezenta hotărâre va fi  comunicată :

-       Prefectului Judeţului Iaşi ;

-       Primarului Municipiului Iaşi ;

-       D.A.P.P.P. ;

-       Direcţia Pieţe.

 

CONTRASEMNEAZĂ

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.361

din 30 octombrie 2006

 

Anexa  nr. 1  la HCL nr.361 din 30 octombrie 2006

 

                    Locaţii în care Direcţia Pieţe solicită  amplasarea de   bancomate

De comun acord între  D.A.P.P.P. şi Direcţia Pieţe, se vor cauta locaţii adecvate instalarii a câte unui  bancomat în cadrul urmatoarelor obiective :

 

-         Zona I :

a)     Piata agroalimentara Independentei ;

b)    Piata agroalimentara Hala Centrala ;

c)     Hotel Municipal ;

 

-         Zona II :

a)     Piata agroalimentara Alexandru cel Bun ;

b)    Piata agroalimentara Nicolina ;

c)     Piata agrolimentara CUG ;

d)    Piata agroalimentara Tatarasi Sud (Doi Baieti) ;

e)     Bazar ;

 

-         Zona IV :

      a) Tirgul de Masini ;

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Marian Cristian Angheluţă

 

CAIET DE SARCINI

 

 

PRIVIND ORGANIZAREA LICITATIEI PUBLICE PENTRU INCHIRIEREA  SPATILOR NECESARE INSTALARII

  UNOR BANCOMATE IN DIVERSE LOCATII APARTININD  PRIMARIEI MUNICIPIULUI IASI

 

        CAPITOLUL   I  -  PRINCIPII GENERALE

 

1.1     In conformitate cu prevederile Legii 215 /2001, modificata si completata de Legea 286/2006, Legii 213 /1998, HCL 443/2005, HCL nr../..., Primaria Iasi organizeaza licitatia publica pentru inchirierea spatiilor necesare amplasarii unor bancomate in  diverse locatii apartinind  Primariei Municipiului Iasi, conform  Anexei nr.1.

1.2     Contractele de inchirirere se vor face pe durata de 1  an, cu posibilitatea  prelungirii perioadei , prin acordul partilor.

1.3     Solicitantii care vor adjudeca prezenta licitatie vor amplasa bancomatele in locatiile mentionate in Anexa 1, cu respectarea prevederilor HCL nr.....

1.4     Cheltuielile pentru transportul si amplasarea bancomatelor, pentru utilitatile consumate, , pentru intretinerea  si repararea bancomatelor  vor fi suportate de catre firma care cistiga licitatia , fara pretentii financiare fata de Primaria Municipiului Iasi.

          Primaria Municipiului Iasi nu raspunde de paza si integritatea bancomatelor.

1.5     Solicitantul care va adjudeca prezenta licitatie va fi obligat ca in termen de 7 zile de la data licitatiei sa incheie contractul de inchiriere la valoarea adjudecata  cu Consiliul Local Municipal Iasi.

1.6     In cazul in care beneficiarul nu pune in functiune bancomatele in termen de 30 de zile de la adjudecare,  Primaria Municipiului  Iasi va anula contractul de inchiriere.

1.7     Valoarea contractelor de inchiriere se va majora anual in functie de indicele  stabilit printr-o Hotarire a Consiliului Local Municipal.

 

     CAPITOLUL II -  ORGANIZAREA  LICITATIEI  SI TAXE

 

2.1     Pot participa la licitatie persoane fizice si juridice autorizate,  asociatii familiale sau societati comerciale care pot face dovada printr-o oferta ferma ca, in nume propriu sau prin intermediul unui francizor, pot instala bancomate.                                                     

2.2     Inscrierea la licitatie se va face pe baza de cerere, la care se  anexeaza urmatoarele:

          * Taxa de participare in valoare de 33 RON ;

          * Garantia de participare la licitatie pentru inchirierea spatiilor este in functie de Zona:

                         - Zona I :  204 RON ;

                         - Zona II : 104 RON;

                         - Zona IV: 52 RON;

2.3     Licitatia este valabila daca sint inscrisi  cel putin doi  ofertanti.

Organizatorul licitatiei are dreptul sa  descalifice orice optiune care nu indeplineste , prin documentele prezentate , conditiile de participare.            

     2.4          Garantia de participare se va restitui participantilor care au pierdut licitatia, in      termen de 5  zile lucratoare de la solutionarea contestatiilor sau dupa trecerea perioadei legale de 7 zile pentru inaintarea contestatiilor, in cazul in care nu se inregistreaza contestatii.

 2.5    Pentru ofertantul cistigator,  garantia de participare se constituie in plata chiriei .

 2.6 . Garantia de participare se poate pierde in urmatoarele cazuri:

a) daca solicitantul isi retrage oferta in termenul de valabilitate al acesteia;

b) in cazul solicitantului cistigator, daca acesta nu se prezinta in timpul limita prevazut pentru incheierea contractului;

c) in cazul excluderii din licitatie de catre comisia de licitatie;

 2.7    Plata chiriei se va face incepind cu ziua semnarii contractului de inchiriere.

 

     CAPITOLUL III - PREZENTAREA OFERTELOR

 

3.1   In ziua stabilita pentru licitatie, comisia  se va intruni avind asupra ei documentatia intocmita pentru  spatiile  supuse licitarii si la ora stabilita se va declara licitatia deschisa.

3.2   Licitatia va incepe prin citirea listei participantilor inscrisi si se vor anunta cererile respinse precum si motivele. Ofertantul va participa la licitatie pentru spatiile  prevazute  in cererea de inscriere, prezentind actul de identitate si eventualele procuri  in  cazul mandatarilor .

3.3 Licitatia propriu-zisa va incepe prin strigare, pretul fiind indicat de organizator. Pretul de pornire al licitatiei, conform HCL 443/5.12.2005, Anexa 4.1, este indexabil anual, licitatia fiind valabila dupa 3 pasi consecutivi.

- Pretul de pornire al licitatiei pentru spatiile din Zona I este de 51 RON/mp/luna:

- Pretul de pornire al licitatiei pentru spatiile din Zona II este 26 RON/mp/luna:

- Pretul de pornire al licitatiei pentru spatiile din Zona IV este de 13 RON/mp/luna:   

3.4     Licitatia va fi deschisa cu strigare, pasul fiind de  ...  RON.

3.5     Strigarile se vor repeta de 3 ori, iar intre doua strigari se va acorda un interval de 2 minute. Strigarile se vor face de catre presedintele comisiei sau vicepresedintele          acesteia, adjudecarea facindu-se in favoarea ofertantului care la cea din urma strigare a  oferit pretul cel mai mare.

3.6     Dupa incheierea fiecarei licitatii , participantii si comisia de licitatie vor semna procesul verbal incheiat privind derularea licitatiei.

 

      CAPITOLUL IV - INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

 

          Ofertantii interesati in a participa la licitatia publica privind inchirierea spatiilor necesare amplasarii unor  bancomate ,  vor depune la Primaria Municipiului Iasi, pina la data de ....... optiunea in vederea participarii la licitatie.

          Optiunea va cuprinde  urmatoarele :

·        Cererea de participare la licitatie;

·        Chitanta reprezentind  dovada taxei de participare;

·        Chitanta doveditoare ca s-a achitat garantia;

·        Copie dupa Certificatul de inregistrare al persoanei  juridice si, dupa caz, al contractului de franciza;

·        Oferta privind caracteristicile tehnice ale aparatelor.

·        Certificate de neurmarire fiscala, eliberate de D.G.F.P.L. si D.G.F.P. a Judetului Iasi.

·        Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice din care sa rezulte ca acesta nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment.

·        Declaratie notariala in cazul in care este  imputernicita o persoana, alta decit reprezentantul legal, sa reprezinte societatea.