Hotărârea nr. 36/2006

HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 1.584 mp situat în Iaşi - Calea Chişinăului nr. 45 precum şi concesionarea directă a terenului respectiv către Registrul Auto Român în vederea extinderii spaţiului existent

MUNICIPIUL IAŞI                                                                                                         

CONSILIUL LOCAL          

                     

 

HOTĂRÂRE

privind atestarea la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 1.584 mp, situat în Iaşi - Calea Chişinăului, nr. 45, precum şi concesionarea directă a terenului respectiv către Registrul Auto Român, în vederea extinderii spaţiului existent

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere cererea nr. 11858/24.10.2005, prin care Registrul Auto Român, în calitate de posesor al spaţiului situat în Iaşi, Calea Chişinăului, nr. 45, solicită concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 1.584 mp, în vederea extinderii  spaţiului  existent;

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 4077/31.10.2005;

Având în vedere raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului;

Având în vedere H.C.L. nr. 465/19.12.2005, precum şi procesul-verbal de negociere a redevenţei valorice nr. 11858/26.01.2006;

Având în vedere H.C.L. nr. 427/05.12.2005;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Cadastru;

Având în vedere art. 124 din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia “toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

Având în vedere art. 3 din Legea nr. 213/1998, prin care se delimitează categoriile de bunuri aparţinând domeniului public;

Având în vedere prevederile art. 38 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere art. 13-15 şi art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

Având în vedere art. 58 din Ordinul Ministerului transportului, construcţiilor şi turismului nr. 1430/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere art. 39 din Legea nr. 219/1998 privind regimul juridic al concesiunilor;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se atestă la domeniul privat al municipiului Iaşi terenul în suprafaţă de 1.584 mp, situat în Iaşi - Calea Chişinăului, nr. 45, cu o valoare totală de 201.200 RON.

Art. 2 - Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului astfel încât valoarea unitară a terenului este de 35 Euro/mp sau 127,02 RON/mp, respectiv 55.440 Euro sau 201.200 RON pentru suprafaţa totală de 1.584 mp.

Art. 3 - Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 1.584 mp, proprietatea municipiului Iaşi, situat în Iaşi, Calea Chişinăului, nr. 45, către Registrul Auto Român, în vederea extinderii spaţiului existent.       

Art. 4 - Redevenţa valorică a concesiunii aprobate prin H.C.L. nr. 427/05.12.2005 va fi de 5.544 Euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de BNR din ziua plăţii, conform procesului-verbal de negociere a redevenţei valorice nr. 11858/26.01.2006.

Art.5 - Durata concesiunii va fi de 10 ani.

Art.6 - Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, conform art. 35, lit. b din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

Art. 7 - Conform art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de teren în condiţiile prezentei hotărâri sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligaţiilor menţionate, contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere.

Art. 8 - În termen de 30 de zile calendaristice de la întocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va înregistra de către concesionar în registrul de publicitate imobiliară, conform art. 39 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor.

Art. 9 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să încheie contractul de concesiune.

 

 

                                                                         CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR,

    cons.Gerard Jităreanu                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.36

din 31 ianuarie 2006