Hotărârea nr. 35/2006

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Iaşi nr. 111/07.03.2005 privind înfiinţarea Comisiei de testare profesională a personalului din cadrul Poliţiei Comunitare

 

 

MUNICIPIUL IAŞI                                                                         

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Iaşi nr. 111/07.03.2005 privind înfiinţarea Comisiei de testare profesională a personalului din cadrul

Poliţiei Comunitare

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere prevederile Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, modificată şi completată cu O.U.G. nr. 23/2005 şi a H.G.R. nr. 2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 437/05.12.2005 privind înfiinţarea Poliţiei Comunitare, aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare;

Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Tehnice nr.7798/27.01.2006;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se completează componenţa Comisiei de testare profesională a personalului din cadrul Poliţiei Comunitare, cu următorii membri:

-         Alexandru Hordilă - Poliţia Comunitară;

-         Viorel Istrate - Poliţia Comunitară;

Art.2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire.

                                                                         CONTRASEMNEAZA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

    cons.Gerard Jităreanu                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

                                                    

 

 

 

 

Nr.35

din 31 ianuarie 2006