Hotărârea nr. 346/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării Galei Finale a Campionatului Naţional de Box Seniori ediţia 2006 organizate de Asociaţia Judeţeană de Box Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanţării Galei Finale a Campionatului Naţional de Box Seniori, ediţia 2006, organizate de Asociaţia Judeţeană de Box Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

- nota de fundamentare întocmită de Biroul de Cultură, Sport, Culte şi O.N.G.-uri;

- referatul de specialitate nr.71055/27.09.2006 întocmit de Biroul de Cultură, Sport, Culte şi O.N.G.-uri;

- raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- raportul de avizare întocmit de Comisia pentru tineret şi sport a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- adresa Asociaţiei Judeţene de Box Iaşi nr.70938/27 septembrie 2006;

- programul de utilitate publică “Iaşi, oraş al perfomanţei sportive” ;

- prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 11.000 RON net, din capitolul 67.02 - Cultură, Recreere şi Religie - în scopul finanţării Galei Finale a Campionatului Naţional de Box Seniori, ediţia 2006, în cadrul programului de utilitate publică “Iaşi, oraş al performanţei sportive” .

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-       Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       D.E.F.P.L.;

-       Biroul de Cultură, Sport, Culte şi O.N.G.-uri;

-       ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE BOX IAŞI, Iaşi, B-dul Sf.Lazăr nr.76.

-        

CONTRASEMNEAZĂ

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.346

din 28 septembrie 2006