Hotărârea nr. 332/2006

HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrările de amenajare a spaţiilor de joacă pentru copii propuse a fi înfiinţate noi sau modernizate în cursul anului 2006

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrările de amenajare a spaţiilor de joacă pentru copii propuse a fi înfiinţate noi sau modernizate în cursul anului 2006

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       referatul de specialitate nr.69227/21.09.2006 întocmit de Direcţia Tehnică - Biroul Străzi Municipale;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       O.U.G.nr.45/2003 privind finanţele publice locale, Secţiunea III;

-       art.38, aliniatul (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru lucrările de amenajare a spaţiilor de joacă pentru copii propuse a fi înfiinţate sau modernizate în cursul anului 2006, conform Anexei 1.

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica:

-       Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Direcţiei Tehnice;

-       Direcţia Investiţii;

-       Biroului Străzi Municipale;

CONTRASEMNEAZĂ

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.332

din 28 septembrie 2006

 

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA 1

la H.C.L.nr.332 din 28 septembrie 2006

 

Indicatori tehnico-economici pentru spatiile de joacă pentru copii

 propuse a fi înfiintate  sau modernizate în cursul anului 2006

 

Nr. crt.

Amplasamentul

Lucrari de executat

Suprafata de amenajat

Valoarea investitiei

RON lei fară TVA

1.

Str. Ciurchi nr. 26 

- pentru persoane cu dizabilităti - amenajarea spatiului de joaca cu echipamente

350 mp

37.000

2.

B-dul N. Iorga nr. 59B, bl. R1

- amenajarea spatiului de joaca cu echipamente

300 mp

27.000

3.

Str. Frumoasa nr. 15, bl. 646

- amenajarea spatiului de joaca  cu echipamente

- realizarea împrejmuirii

300 mp

35.903

4.

B-dul ACB nr.70 - locuinte ANL

- amenajarea spatiului de joaca  cu echipamente

- realizarea împrejmuirii

300 mp

35.903

5.

Al. Sucidava nr. 13, bl. 259

- amenajarea spatiului de joacă cu echipamente

300 mp

27.000

6.

Str. Buridava nr. 10, bl. R7

- amenajarea spatiului de joacă cu echipamente

300 mp

27.000

7.

Grădiniţa pp 9 - Str. Otilia Cazimir

- amenajarea spatiului de joacă cu echipamente

300 mp

27.000

 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRILOR :

216.806

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Marian Cristian Angheluţă