Hotărârea nr. 328/2006

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al Municipiului Iaşi în domeniul privat al Municipiului Iaşi a imobilului din str. Toma Cozma nr. 4 în care funcţionează Centrul Medical pentru Studenţi "Copou" şi concesionarea spaţiilor medicale

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                   

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al Municipiului Iaşi în domeniul privat al Municipiului Iaşi a imobilului din str. Toma Cozma nr. 4 în care funcţionează Centrul Medical pentru Studenţi “Copou” şi concesionarea spaţiilor medicale

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

-                      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

-         nota de fundamentare întocmită de D.A.P.P.P. ;

-                      raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

-                        raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

-         H.G. nr. 866/16.08.2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii si Familiei în domeniul public al municipiilor, oraşelor şi comunelor şi în administrarea consiliilor locale respective ;

-         Ordinul 173/2006 a Ministerului Sănătăţii privind reorganizarea unei unităţi sanitare din judeţul Iaşi;

-         adresa nr. 62118/23.08.2006 a Autorităţii de Sănătate Publică Iaşi;

          -        HG 884/03.06.2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale;

-         prevederile art. 10 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

          -        art. 46 şi 125 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea   286/2006; 

          In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Iaşi în domeniul privat al Municipiului Iaşi a imobilului din str. Toma Cozma nr. 4 în care funcţionează Centrul Medical pentru Studenţi “Copou”  .

          Art. 2 Spaţiile medicale situate în imobilul menţionat la art. 1 vor fi concesionate conform repartiţiilor şi certificatelor de conformitate emise de Autoritatea de Sănătate Publică Iaşi.

          Art. 3 Redevenţa va fi de 1 euro/mp/an în primii 5 ani, pentru spaţiile cabinetelor şi cele de folosinţă comună, urmând ca după expirarea acestei perioade  redevenţa să fie stabilită funcţie de valoarea de piaţă. Concesionarea se va face până la data când concesionarul îndeplineşte condiţiile în vederea pensionării pentru limită de vîrstă.

          Art. 4  Prezenta hotărâre se va comunica :

-                        Prefectului Judeţului Iaşi;

-                        Primarului Municipiului Iaşi;

-                        D.A.P.P.P.;

-                        AUTORITĂŢII DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IAŞI.

 

CONTRASEMNEAZĂ

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.328

din 28 septembrie 2006