Hotărârea nr. 320/2006

HOTĂRÂRE privind modificarea articolului 1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.281 din 29.08.2006

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea articolului 1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.281 din 29.08.2006

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

                   Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-        nota de fundamentare întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-        cererea nr.97104/2005 prin care domnul Crişu Cătălin Gheorghe, proprietar al terenului din zona C.A.Rosetti tarlaua 92, parcelele (1/1-1/2/1)(3705/1/1-3705/1/2/1)  solicită avizarea Planului Urbanistic Zonal întocmit în vederea introducerii in intravilanul municipiului Iaşi a terenului pe care il deţine;

-        Avizele Unice nr.31/PUZ/2006 si 46/PUZ/2006;

-        prevederile Legii 50/1991 modificată si completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;                          

-        Ordinul MLPAT 176/N/16.08.2000 privind aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

-        Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 
HOTĂRĂŞTE:

 

                   ART.1. Se aprobă modificarea articolului 1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.281 din 29 august 2006 în sensul terenul studiat prin Planul Urbanistic Zonal zona C.A.Rosetti tarlaua 92, parcelele (1/1-1/2/1)(3705/1/1-3705/1/2/1) are suprafaţa de 5092,44mp.     

                   ART.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 281 din 29 august 2006 rămân valabile.

                   ART.3 Prezenta hotărâre se va comunica :

-       Prefectului Judeţului Iaşi ;

-       Primarului Municipiului Iaşi ;

-       Consiliului Judeţean Iaşi ;

-       Direcţiei de Administrare Urbană ;

-       Serviciului de Arhitectură şi Urbanism ;

-       CRISU CĂTĂLIN GHEORGHE - Iaşi, Str.Străpungere Silvestru nr.14, bl.CL17, et.6, ap.21.

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.320

din 28 septembrie 2006