Hotărârea nr. 311/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI BULEVARDUL POITIERS NR.18 întocmit în vederea construirii unui depozit materiale de construcţie pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IAŞI, BULEVARDUL POITIERS NR.18

întocmit în vederea construirii unui depozit materiale de construcţie pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

- nota de fundamentare întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

- raportul de avizare întocmit de Comisia amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- cererea 51476/06.07.2006 prin care Stan Andrei, Stan Gheorghe şi Stan Eugenia solicită avizarea şi ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iaşi, Bulevardul Poitiers nr.18;

- Certificatul de Urbanism nr. 2153/08.06.2006 eliberat de Primaria municipiului Iaşi;

- Avizul Comisiei de Urbanism - şedinţa din 12.07.2006 ;

- avizele obţinute şi studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de OCPI, avizul Regiei Autonome Judeţene Apa-Canal nr.25872 din09.12.2005, avizul SC E-ON SA nr.1075 din14.12.2005, avizul SC DISTRIGAZ SA nr.20453 din13.12.2005, avizul SC SALUBRIS SA nr.46175 din14.12.2005, avizul SC CET SA din 09.012.2005, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/15269/1526 din 09.12.2005, avizul SC RATEC SA nr.8928/13.06.2006, avizul Comisiei Municipale de Circulaţie nr.44086 din 06.07.2006, avizul Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi nr.17207 din 21.12.2005, avizul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Mihail Grigore Sturdza“ nr. 600106-2 din 09.06.2006, avizul de protecţie civilă nr. C 733/09.06.2006, avizul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Agenţia Pentru Protecţia Mediului Iaşi nr.5815 din14.07.2006 , avizul de protecţie civilă nr.620028 din 29.06.2006 şi Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi nr. 73/PUD/2006;

- prevederile Legii 50/1991 modificată şi completată privind autorizarea executării construcţiilor şi Ordinul 1430/2005 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

-  prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

- prevederile Ordinului MLPAT 37/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

- Hotărârea de Guvern nr.525/1996 republicată privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere amendamentul doamnei Carp Petra - consilier municipal - privind menţionarea suprafaţei terenului studiat prin PUD de 1.114,55 mp. din care suprafaţa de 871,00 mp. se află în proprietatea beneficiarului;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

ART.1         Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IAŞI, BULEVARDUL POITIERS NR.18, întocmit în vederea construirii unui depozit materiale de construcţie pe teren aflat în proprietate privată persoană juridică. Suprafaţa terenului studiat prin PUD este de 1.114,55 mp.din care suprafaţa de 871 mp.se află în proprietatea beneficiarului.(Anexa 5).

ART.2.        Prezenta hotărâre este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat în Iaşi, Bulevardul Poitiers nr.18.

ART.3         Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obţinerea Autorizaţiei de construire.

ART.4         Prezenta hotărâre se va comunica

-       Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Consiliul Judeţean Iaşi;

-       Direcţiei de Administrare Urbană;

-       Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

-       S.C.CITRUS S.R.L.- Judeţul Suceava, Localitatea Scheia, str.Humorului nr.142.

-        

CONTRASEMNEAZĂ

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR,

cons.Marian Cristian Angheluţă             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.311

din 28 septembrie 2006