Hotărârea nr. 302/2006

HOTĂRÂRE privind modificarea art.2 din H.C.L.nr.217/28 iunie 2006

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea art.2 din H.C.L.nr.217/28 iunie 2006

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere propunerea făcută în cadrul şedinţei extraordinare din data de 12 septembrie 2006 - privind includerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind modificarea art.2 din H.C.L.nr.217/28 iunie 2006;

Având în vedere votul consilierilor municipali liber exprimat în cadrul şedinţei extraordinare din data de 12 septembrie 2006;

Având în vedere Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr.56/2001, prin Legea nr.221/2003 şi prin Legea nr.472/2004;

Având în vedere Legea nr.171/14 mai 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afacere;

Având în vedere H.C.L.336/2005 privind susţinerea activităţii competiţionale de performanţă a structurilor sportive din municipiul Iaşi;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia pentru tineret şi sport a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se modifică art.2 din H.C.L.nr.217/28 iunie 2006 în sensul că se înlocuieşte domnul LUPU VICTOREL cu domnul CHIRICA MIHAI în funcţia de membru în A.G.A. la S.C.FOTBAL CLUB POLITEHNICA IAŞI S.A., ca reprezentant al Consiliului Local Municipal Iaşi.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată pentru aducere la îndeplinire.

 

  CONTRASEMNEAZĂ

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR,

cons.Angheluţă Cristian - Marian           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.302

din 12 septembrie 2006