Hotărârea nr. 301/2006

HOTĂRÂRE privind atribuirea contractului de prestări servicii financiare S.C.V.M.B.Partners S.A.

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atribuirea contractului de prestări servicii financiare S.C.V.M.B.Partners S.A.

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

-         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-         referatul de specialitate nr.38045/18.05.2006 întocmit de Direcţia Tehnică;

-         raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         prevederile O.U.G.nr.45/2003 privind finanţele publice locale cu  modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de evaluare şi propunerea atribuire contract   nr.61905/23.08.2006;

-         Proiectul de contract prestări servicii;

Având în vedere amendamentele propuse în cadrul şedinţei extraordinare din data de 12 septembrie 2006, amendamente ce vor fi incluse în contractul de prestări servicii;

Având în vedere votul consilierilor municipali liber exprimat în cadrul şedinţei extraordinare din data de 12 septembrie 2006;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Validarea S.C.V.M.B.Partners S.A. pentru asigurarea serviciilor financiare necesare atragerii finanţării în scopul realizării unor proiecte de interes local, firmă adjudecată de comisia de evaluare numită prin dispoziţia nr.2597/09.08.2006 şi aprobarea contractului anexat.

Art.2 Imputerniceşte PRIMARUL MUNICIPIULUI IASI pentru semnarea contractului.   

   

                                  CONTRASEMNEAZĂ

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               SECRETAR,

cons.Angheluţă Cristian-Marian                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.301

din 12 septembrie 2006

 

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

NR. ...................../ 13.09.2006

 

Încheiat astăzi 13.09.2006 la Iaşi, judeţul Iaşi

 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1.            S.C. V.M.B. Partners S.A (ca reprezentant al consorţiului format din SC VMB Partners SA şi Societatea Civilă de Avocaţi “Ţuca Zbârcea & Asociaţii”), cu sediul social în Bucureşti, str. Mircea Vulcănescu, nr. 9, sector 1, cod poştal 010811, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/5005/1999, cod fiscal R11816552, având contul nr. RO 33TREZ7015069XXX000867 deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentată de domnul Valentin Adrian Miron, cu funcţia de director general, în calitate de consorţiu - prestator, pe de o parte,

şi

1.2.            Municipiul Iaşi, cu sediul Primăriei Municipiului Iaşi în Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 45, judeţul Iaşi, cod fiscal nr. 4541580 având contul nr. RO15TREZ40624510220XXXX deschis la Trezoreria Iaşi, reprezentat de domnul Gheorghe Nichita în calitate de Primar şi domnul Victorel Lupu, având funcţia de Director Economic în calitate de beneficiar, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului îl constituie prestarea de de către consorţiul-prestator a serviciilor de specialitate (asistenţă tehnică financiară şi juridică) în vederea identificării şi selectării unor furnizori de servicii financiare necesare atragerii finanţării (împrumutului) pentru realizarea unor proiecte de investiţii de interes local.

2.2. Serviciile efectuate de consorţiul-prestator vor conduce la determinarea unei structuri a montajului financiar, a unui raport cu propuneri privitoare la conţinutul normelor procedurale interne şi a normelor de achiziţie a serviciilor de creditare, de intermediere financiară şi de management de fonduri, a unui proiect preliminar de prospect de emisiune şi a unui plan de promovare a emisiunii de obligaţiuni (în funcţie de soluţia aleasă), pentru obţinerea unui cost cât mai redus pentru capitalul împrumutat.

2.3. În vederea realizării obiectului contractului, activitatea consorţiului - prestator va fi desfăşurată în două etape, după cum urmează:

 

Etapa I:  

a)      Analiza legislaţiei în vigoare din domeniu, a ultimelor modificări, precum şi a tendinţelor din viitorul apropiat de modificare a acesteia.

b)      Analiza evoluţiei indicatorilor macroeconomici şi previziuni viitoare ale variaţiei acestora (rata inflaţiei, rata de referinţă a BNR şi cursurile valutare EURO/RON şi USD/RON), pe baza căreia se vor stabili formulele cele mai avantajoase pentru calcularea ratelor dobânzilor

c)      Prognoza gradului de îndatorare a beneficiarului şi realizarea unei prognoze bugetare multianuale. Pe baza datelor puse la dispoziţie de către primărie se va acorda asistenţă pentru evaluarea situaţiei financiare a autorităţii locale, apoi se va calcula plafonul maximal de îndatorare în conformitate cu prevederile legale.

d)      Stabilirea valoarii totale a împrumutului şi a sumelor necesare în RON, EURO, USD şi/sau alte valute, pe baza datelor culese şi a prognozelor făcute, a proiectelor de investiţii, a eşalonării acestora se vor analiza caracteristicile principale potenţiale ale împrumutului,

e)      Stabilirea perioadelor de tragere se va realiza pe baza estimărilor privind graficele de execuţie şi recepţie pe faze ale proiectelor de investiţii vizate. Acestea se vor corobora cu perioadele de desfăşurare a achiziţiilor în condiţiile noilor acte normative din domeniu, cu analiza complexităţii proiectelor şi cu alţi factori.

f)        Se va propune o structură optimă a împrumutului: credit bancar şi obligaţiuni - se va determina momentul optim pentru contractarea finanţării şi se vor stabili principalele caracteristici ale împrumutului: valoarea totală, modul de calculare a dobânzilor, frecvenţa şi dimensiunea seriilor (după caz), termenele de scadenţă, nivelul dobânzilor acordate investitorilor, frecvenţa plăţilor atât ale dobânzilor cât şi termenii rambursării capitalului împrumutat, frecvenţa şi ponderea tranşelor de plată a principalului precum şi a dobânzii (trimestrial, semestrial etc), pentru obţinerea unui cost cât mai redus al capitalului împrumutat; vor fi elaborate minim 3 soluţii de structură a împrumutului, cu calculele de cost previzionate aferente. În elaborarea acestor modele se va ţine cont de situaţia din piaţa finanţărilor municipale si de experienţele de succes ale altor municipalităţi.

g)      Susţinerea soluţiilor propuse în faţa Consiliului Local Iaşi şi a comisiilor de specialitate cu explicaţiile necesare în vederea alegerii unei variantei optime ce va fi adoptată prin vot conform legii.

h)      În funcţie de soluţia adoptată se va alege şi propune momentul optim pentru lansarea emisiunilor de obligaţiuni (după caz) şi termenelor de scadenţă ale acestora; Această propunere va surveni în urma analizelor şi estimărilor făcute de experţii  consorţiului - prestator.

i)        Conceperea şi realizarea normelor procedurale interne şi a caietului de sarcini pentru selectarea  simultană a băncii creditoare, intermediarului, agentului de plată, grupului de vânzare pe piaţa primară şi a băncii depozitare în conformitate cu legislaţia în vigoare. Aceste norme vor fi elaborate astfel încât municipalitatea să aibă cât mai multe drepturi şi să aibă posibilitatea de alegere finală a unei soluţii. Aceste norme vor respecta principiile generale privind achiziţiile publice, dar vor avea un grad mare de specificitate. Ele vor conţine şi posibilitatea ofertelor îmbunătăţite şi a paşilor de negociere succesivi pentru obţinerea unor costuri totale finale cât mai mici.

 

Etapa a II-a:

a)      Consultanţa în elaborarea răspunsurilor de clarificare la întrebările referitoare la Caietul de Sarcini necesar achiziţionării serviciilor financiare. La această etapă se va răspunde tuturor ofertanţilor potenţiali, furnizându-se informaţiile cerute care sunt considerate a fi relevante.

b)      Asistenţa la deschiderea ofertelor de finanţare şi asistenţă acordată pentru evaluarea şi pentru selecţia ofertei celei mai bune de împrumut în conformitate cu soluţia identificată la Etapa I. Costul total asociat fiecărei oferte de finanţare se calculat prin metoda ratei interne de rentabilitate, luând în calcul toate fluxurile de numerar asociate cu finanţarea. Astfel, indicatorii RIR (rata internă de rentabilitate) şi CF (suma totală neactualizată a tuturor costurilor asociate finanţării pe întreaga maturitate) oferă o cotaţie de tipul “all-in-costs” asupra finanţării.

c)      Asistenţă acordată autorităţii locale pentru reducerea semnificativă a costurilor de finanţare în procesul de negociere pentru selectarea simultană a băncii creditoare, a intermediarului, agentului de plată, grupului de vânzare pe piaţa primară şi a băncii depozitare. Se are în vedere reducerea costurilor legate de comisioane taxe şi speze bancare, precum şi costurile legate de dobânzi. Se pot realiza negocieri succesive cu ofertanţii pentru diminuarea comisioanelor bancare şi de vânzare, precum şi stabilirea unor clauze speciale de plasament garantat.

d)      Asistenţă în elaborarea documentaţiei necesare procesului de obţinere a autorizării împrumutului de către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerul Finanţelor Publice.

e)      Realizarea proiectului preliminar al prospectelor de emisiune.

f)        Asistenţă de specialitate, inclusiv juridică, necesară întocmirii contractelor de servicii pentru finanţare. În această etapă se vor negocia toate clauzele contractelor de  creditare, de intermediere şi de cont escrow, acordurile de garantare precum şi modalitatea de aplicare a condiţiilor generale şi adaptarea lor la legislaţia aplicabilă administraţiei publice locale.

g)      Asistenţă pentru solicitarea de autorizare a ofertelor publice de vânzare şi a prospectelor de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. Această activitate se va desfăşura în cooperare cu intermediarul financiar ales astfel încât să fie aduse îmbunătăţirile solicitate de Comisie.

h)      Asistenţă în promovarea emisiunii de obligaţiuni în mass-media, deoarece publicitatea asupra emisiunilor de obligaţiuni trebuie să respecte un cadru legal destul de restrictiv.

i)        Promovarea produsului financiar la nivelul investitorilor instituţionali potenţiali. Această activitate este desfăşurată împreună cu intermediarul ales al emisiunii de obligaţiuni şi va atinge un numar relevant de potenţiali investitori care activează în piaţa românească şi investitori instituţionali care vor să pătrundă pe această piaţă.

j)        Asistenţă post-emisiune/asistenţa post-împrumut - În funcţie de tipul împrumutului, asistenţa post-împrumut constă în: asistenţă în calcularea obligaţiilor de plată aferente dobânzilor şi ratelor împrumutului. Consorţiul - prestator va asigura asistenţă permanentă, la cerere, pe parcursul rambursării împrumutului şi va face estimări periodice referitoare la ratele şi dobânzile împrumutului pe care Consiliul Local trebuie să le plătească. Aceste estimări au ca scop evidenţierea acestor obligaţii în bugetul de venituri şi cheltuieli al autorităţii locale. Asigurarea asistenţei necesare in vederea cotării obligaţiunilor la Bursa de Valori Bucureşti, dupa caz. De asemenea, Consorţiul - prestator va asigura asistenţă în înregistrarea in Arhiva Electronică a Garanţiilor Reale Mobiliare şi va asigura, la cerere, asistenţă tehnică permanentă pe parcursul plăţilor către investitori şi va face estimări periodice referitoare la sumele de plată in contul dobânzilor obligaţiunilor pentru evidenţierea acestora in bugetul local al emitentului.

 

2.4. Termenele de realizare a activităţilor consorţiului - prestator sunt următoarele:

 

Activitate

Data limita

Analiza financiara şi structurare

 

Analiza legislaţiei în vigoare, a ultimelor modificări, precum şi a tendinţelor din viitorul apropiat de modificare a acesteia

permanent

Studiul preliminar al situaţiei financiare a autorităţii locale şi încadrarea în cerinţele legii, calculul plafonului maximal de îndatorare, desemnarea potenţialelor caracteristici ale finanţăriii

T0 + 7 zile

Analiza evoluţiei indicatorilor macroeconomici şi previziuni viitoare ale variaţiei acestora (rata inflaţiei, rata de referinţă a BNR), pe baza căreia se va stabili formula cea mai avantajoasă pentru calculul ratei dobânzii

permanent

Analiza evoluţiei şi tendinţelor ratelor de referinţă BUBID şi BUBOR pentru depozitele de pe piaţa interbancară

permanent

Analiza situaţiei financiare pe ultimii trei ani, realizarea unei prognoze bugetare multianuale pe perioada derulării împrumutului, stabilirea perioadei de tragere pentru bridge loan

T0 + 10 zile

Definirea maturităţii şi structurii creditului punte şi seriilor de obligaţiuni şi a termenelor de plata pentru principal şi dobânzi, şi a termenilor  de scadenţă

T0 + 10 zile

Definirea unei formule pentru nivelul dobânzii pentru credit punte şi obligaţiuni (valoare, formula, baza de calcul, frecvenţă)

T0 + 10 zile

Testarea apetitului investitorilor pentru structura preliminară (termene de plata şi dobânda)

T0 + 10 zile

Definirea structurii finale incluzând valoare nominală, termeni de rambursare, scadenţe, formulă a dobânzii, frecvenţă, momente optime de lansare.

T0 + 10 zile

Includerea structurii finale in Normele Procedurale (caietul de sarcini) pentru selectarea grupului financiar format din  bancă creditoare şi intermediar financiar

T0 + 10 zile

Norme procedurale şi caiet de sarcini pentru servicii de creditare şi  intermediere

 

Consultarea bazei legale pentru emiterea de titluri de valoare ale autorităţilor publice locale

permanent

Întocmirea normelor procedurale şi a caietului de sarcini pentru selectarea grupului financiar format din  bancă creditoare şi intermediar financiar

T0 + 15 zile

Elaborarea grilei de punctaj pentru evaluarea ofertelor de creditare şi  intermediere primite

T0 + 16 zile

Asistenţă in selectarea grupului financiar format din  bancă creditoare şi intermediar financiar

 

Lansarea cererii de ofertă

T0 + 17 zile

Primirea ofertelor de finanţare

T0 + 39 zile

Negocierea cu ofertanţii

T0 + 50 zile

Selectarea grupului financiar şi recomandarea semnării contractelor de credit, intermediere şi de distribuţie (vânzare)

T0 + 55 zile

Prospectul de emisiune - va fi revizuit la fiecare serie de obligaţiuni

 

Colectarea documentaţiei necesare elaborării în condiţiile reglementărilor în vigoare a prospectului preliminar de ofertă publică

T0+ 57 zile

Promovarea produsului financiar la nivelul investitorilor instituţionali potenţiali

Permanent

CONSORŢIUL in colaborare cu intermediarul vor elabora prospectul de ofertă publica

T1 + 30 zile

Asistenţă in vederea obţinerii autorizării împrumutului de câtre Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerul Finanţelor Publice - cu privire la intenţia angajării unui împrumut bancar/obligatar şi la gradul de îndatorare a autorităţii locale[1]

T0 + 60 zile

Obţinerea acordului prealabil al BVB privind cotarea ulterioara a obligaţiunilor (optional)

T1 + 43 zile

Asistenţă in inaintarea prospectului de emisiune spre autorizare la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM)

T1 + 45 zile

Înglobarea observaţiilor CNVM in prospect şi asistenţă in obţinerea autorizării finale

T1 + 60 zile

Asistenţă in realizarea publicităţii, conform legii valorilor mobiliare şi a burselor de valori (eventuala conferinţa de presă)

 T1 + 67 zile

Vânzarea obligaţiunilor

 

Asistenţă in vânzarea obligaţiunilor pe piaţa primară de capital

T1 + 74 zile

Asistenţă in obţinerea avizului CNVM de închidere a ofertei

T1 + 76 zile

Asistenţă în transferul fondurilor obţinute de la intermediar in contul de rambursare pentru bridge loan

T1 + 77 zile

Asistenţă post-emisiune

 

Asigurarea asistenţei necesare în vederea cotarii obligaţiunilor la o bursa de valori (la solicitarea beneficiarului)

Permanent începând cu T1 + 100 zile

Asigurarea asistenţei necesare în vederea înregistrării în Arhiva Electronica a Garanţiilor Reale Mobiliare

Permanent începând cu T1+ 100 zile

VMB Partners SA va asigura asistenţă tehnică permanentă pe parcursul plăţilor către investitori.

Permanent începând cu T1 + 100 zile

 

Datele limită propuse au ca punct de referinţă data T0 - data semnării contractului de servicii financiare de structurare şi T1 - trei luni înainte de data estimată a ultimei trageri din creditul punte si se modifică corespunzător în funcţie de promptitudinea furnizării informaţiilor solicitate de către consorţiul-prestator beneficiarului şi în funcţie de momentul adoptării prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Iaşi a uneia din soluţiile propuse de către consorţiul-prestator.

 

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract este valabil până la finalizarea activităţilor consorţiului-prestator în conformitate cu prevederile art. 2.3. de mai sus şi încasarea de către acesta a onorariului stabilit în conformitate cu prevederile capitolului IV din prezentul contract.

 

IV. PREŢUL CONTRACTULUI

 

4.1. Preţul serviciilor prestate este structurat astfel:

a)      Valoare fixă pentru serviciile prestate aferente Etapei I menţionate la art. 2.3 de mai sus, în cuantum de 32.000 RON (treizeci şi două mii lei noi) fără TVA, plătibili după cum urmează:

·                    50 % în termen de 10 zile lucrătoare de la data prezentării in Consiliul Local a raportului privind soluţiile de finanţare propuse;

·                    50 % în termen de 10 zile lucrătoare de la data predării normelor procedurale interne şi a caietului de sarcini pentru selectarea grupului financiar care asigură împrumutul.

b) pentru serviciile prestate aferente Etapei a II-a, un procent de 25 % din economia realizată de consorţiul-prestator faţă de cea mai bună ofertă atrasă de Municipiul Iaşi, plătibili  proporţional cu sumele trase de către beneficiar din împrumut, în termen de 10 zile lucrătoare de la data fiecărei trageri. Data fiecărei trageri va fi notificată în scris consorţiului-prestator în termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea acesteia, în vederea emiterii de către acesta a facturii cuprinzând procentul susmenţionat aplicabil proporţional cu suma trasă.

 

Daca comisionul de succes exprimat ca procent din economia realizata de consultant fata de cea mai buna oferta atrasa de autoritatea contractanta este considerat de neacceptat , Primaria Municipiului Iasi isi rezerva dreptul de a cere negocierea acestuia cu toti ofertantii dupa stabilirea si aprobarea solutiei optime de catre Consiliul Local, dacă negocierile cu consorţiul-prestator nu conduc la o întelegere între părţi în termen de 2 zile lucrătoare de la data începerii acestor negocieri.

 

4.2. a) Cuantumul economiei realizate de către consorţiul-prestator pentru Municipiul Iaşi ca urmare a prestării serviciilor menţionate în prezentul contract şi asupra căruia se aplică procentul de 25% menţionat la art. 4.1. lit b de mai sus va fi evidenţiat de către consorţiul-prestator într-un raport ce va  conţine propunerea de desemnare a ofertei financiare câştigătoare si acceptat de către Consiliul Local Iaşi. 

b) Valoarea economiilor prevăzute la art. 4.2 lit. a) este egală cu diferenţa dintre costurile totale ce ar urma să fie suportate de către Municipiul Iaşi pentru întreaga perioadă de maturitate a împrumutului, calculate pentru cea mai buna ofertă depusă ca urmare a cererii de oferte, şi costurile totale ce vor fi suportate de către Municipiul Iaşi pentru întreaga perioadă de maturitate a împrumutului, calculate pentru oferta finală desemnată câştigătoare la finalizarea procesului de selecţie şi negociere, realizat în baza serviciilor prestate conform Etapei a II-a prevăzute la art. 2.3. de mai sus.

V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

5.1. Consorţiul-prestator se obligă:

a)      să asigure beneficiarului asistenţă tehnică şi juridică de specialitate la un standard de performanţă ridicat;

b)      să presteze serviciile menţionate la art. 2.3 de mai sus, aferente celor două etape;

c)      să conlucreze cu intermediarul financiar ales de beneficiar pentru alcătuirea versiunii finale a prospectului de emisiune;

d)      să asiste beneficiarul în înaintarea documentaţiilor pentru avizarea mecanismului de către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale din Ministerul Finanţelor Publice şi pentru obţinerea avizului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;

e)      să propună beneficiarului activităţi de promovare şi marketing a emisiunii de obligaţiuni;

f)        să asigure asistenţă post-emisiune privind închiderea ofertei şi înscrierea obligaţiunilor la Oficiul de Evidenţă a Valorilor Mobiliare şi pentru cotarea la bursă a emisiunii de obligaţiuni;

g)      să reprezinte interesele Municipiului Iaşi, în relaţia cu finanţatorii privind montajul financiar constituit şi negocierea cu aceştia a condiţiilor de finanţare şi a structurii contractuale; 

h)      să nu participe ulterior în calitate de ofertant sau în calitate de consultant sau membru al vreunui sindicat, grup sau consorţiu care înaintează o ofertă de servicii de creditare, de intermediere, vânzare, depozitare sau de plată, legată de această finanţare;

 

5.2. Beneficiarul se obligă:

a)   să pună la dispoziţia consorţiului - prestator datele, informaţiile şi documentele necesare îndeplinirii obligaţiilor asumate de acesta.  Aceste informaţii includ, dar pot a nu se limita numai la: bugetele şi execuţiile acestora pentru 2006 şi pentru ultimii 3 ani, precum si bilanţurile contabile si listele de ramasite, date asupra fezabilităţii şi costului obiectivelor de investiţii curente şi viitoare şi a priorităţilor de demarare a acestora şi alte date şi informaţii necesare desfăşurării prezentului contract;

b)   să plătească onorariul stabilit (preţul contractului), în cuantumul, în condiţiile şi la termenele stabilite prin prezentul contract;

 

VI. STATUTUL JURIDIC AL CONSORTIULUI- PRESTATOR

 

6.1. În asigurarea serviciilor pe care le prestează şi a lucrărilor pe care le efectuează, consorţiul-prestator este format din entităţi juridice independente.

6.2. Consorţiului - prestator îi revine plata tuturor impozitelor şi taxelor legale, aferente onorariului încasat în baza prezentului contract.

 

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 

7.1. Prezentul contract încetează de drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:

a)      nu îşi exercită una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. 5.1-5.2, din prezentul contract,

b)      este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;

c)      cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;

d)      îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract;

e)      Consiliul Local Iaşi nu aprobă nici una din soluţiile propuse de către consorţiul-prestator, ca urmare a prestării serviciilor aferente Etapei I, caz în care va fi plătit (in întregime) doar onorariul fix menţionat la art. 4.1. lit. a) de mai sus.

7.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 10 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

7.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

7.4. Prevederile prezentului capitol, nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

 

VIII. DAUNE INTERESE

8.1. În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi le îndeplineşte în mod necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte părţi daune-interese în valoare de 0,01% pe zi calculată la preţul contractului, până la remedierea acestora.

 

IX. FORŢA MAJORĂ

9.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

9.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

9.3. Dacă în termen de 15 zile lucrătoare de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre acestea să pretindă daune-interese.

 

X. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI

10.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevăzută în partea introductivă a prezentului contract.

10.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

10.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

10.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

 

XI. CLAUZE FINALE

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

11.2. Personalul Primăriei Iaşi implicat în acest proces va dobândi o pregătire profesională substanţială şi va beneficia de un stagiu de pregătire în domeniul atragerii de finanţări prin colaborarea cu specialiştii consorţiului - prestator. Aceşti specialişti vor participa gratuit la toate seminariile organizate de VMB Partners în domeniul administraţiei locale pe perioada derulării contractului. Consorţiul - prestator reprezintă şi apară în exclusivitate, prin contract, interesele autorităţii contractante. Consorţiul - prestator, prin specialiştii săi, va acorda Consiliului Local Iasi asistenţă la încheierea tuturor contractelor legate de aceasta finantare.

11.3. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

11.4. Beneficiarul şi consorţiul-prestator convin ca disputele decurgând din sau în legătură cu validitatea, interpretarea sau derularea prezentului contract, care nu pot fi soluţionate amiabil, să fie supuse instanţelor judecătoreşti competente din România.

 

11.5. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

 

Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, astăzi 13.09.2006, data semnării lui.

 

          Consorţiul - Prestator

Beneficiar

V.M.B. Partners SA (reprezentant al Consorţiului format din SC VMB Partners SA şi Societatea Civilă de Avocaţi Ţuca Zbârcea & Asociaţii),

Municipiul Iaşi,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar

 

Valentin Adrian Miron,

Director General

Director Economic

Sef serviciu buget

 

Oficiul juridic