Hotărârea nr. 278/2006

HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

-         iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-         nota de fundamentare nr.13517/14 iulie 2006 întocmită de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

-         raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         art.49 al.1 şi 2 din O.G.nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile;

-         art.38 al.g şi h din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; 

Având în vedere amendamentul propus în cadrul şedinţei ordinare cu privire la adresa înaintată de către domnul deputat Dobre Traian, deputat de Iaşi în Parlamentul României, cu privire la punerea la dispoziţie a spaţiului din Iaşi, str.Păcurari nr.20 Asociaţiei Intreprinderilor Private Mici şi Mijlocii, Filiala Iaşi, cu menţiunea ca aceasta pună la dispoziţie acest spaţiu pentru activitatea Biroului Parlamentar, pe întreaga perioadă a mandatului;

In temeiul art.120 alin.1 lit.b din Legea nr.286/2006  privind modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se atribuie spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă următorilor solicitanţi - organizaţii neguvernamentale, partide politice pentru desfăşurarea de activităţi specifice acestora:

Nr.

crt.

Beneficiar

Adresa spaţiului

1.

Asociaţiei BOX CLUB GIANI GOGOL

str.Vasile Lupu nr.114-116, parter

2.

PARTIDUL ROMÂNIA MARE - Filiala Iaşi

str.Armeană nr.7, parter

3.

Asociaţiei Intreprinderilor Private Mici şi Mijlocii - Filiala Iaşi

str.Păcurari nr.20, parter

Art.2 Spaţiile vor fi folosite pentru activităţile specificate în prezenta hotărâre.

Asociaţia Intreprinderilor Private Mici şi Mijlocii - Filiala Iaşi va pune la dispoziţie spaţiul din Iaşi, str.Păcurari nr.20, Biroului Parlamentar - Traian Dobre - pe întreaga durată a mandatului.

Art.3 Chiria lunară se va calcula în conformitate cu Hotărârea de Consiliu Local ce reglementează chiriile la spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

      CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.278

din 29 august 2006