Hotărârea nr. 266/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - IASI - ZONA COPOU TARLAUA 84 PARCELELE 1(3232/3) 1(3232/1)

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -

IASI - ZONA COPOU, TARLAUA 84,  PARCELELE 1(3232/3), 1(3232/1)

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 93 din 17.01.2005; 

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul arhitectură şi urbanism;

Având în vedere cererea nr. 18621 din 07.03.2006 prin care SC BARON DEVELOPMENT SRL solicită avizarea Planului Urbanistic Zonal intocmit pentru construirea unui cartier de locuinte pe terenul pe care il detine.

Având in vedere studiile intocmite si avizele obtinute:studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de O.C.P.I., Avizul Comisiei de Urbanism- sedinta  din 10.03.2006, avizul Regiei Autonome de apa-canal nr. 9346 din 20.05.2004, avizul SNTC ROMTELECOM S.A. nr. 234/9011/495 din 27.05.2004, avizul SC DISTRIGAZ NORD SA Tg. Mures nr.294 din 07.03.2006, avizul  E-ON nr. 6878 din 20.05.2004, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Mihail grigore Sturdza” nr. 500014-2 din 07.02.2005,  avizul SRI, avizul Agentiei de Protectie a mediului Iasi nr. 6 din 17.03.2005, avizul Directiei de Sanatate Publica Iasi nr. 1599 din 31.01.2005, avizul Comisiei pentru urmarirea stabilitatii versantilor alunecatori nr. 13043 din 17.02.2006 si Avizul Unic nr.36/PUZ/2006 ;                                                                          

Având in vedere prevederile Legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere Ordinul MLPAT 176/N/16.08.2000 privind aprobarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de :

-         Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism  a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In temeiul art.38 şi art.120 alin.1 lit.b din Legea nr.286/2006  privind

modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART.1.Se aproba Planul Urbanistic Zonal - zona Copou, tarlaua 84   parcelele 1(3232/3), 1(3232/1). Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 1,00ha.      (Anexa 5)

ART.2.Infrastructura zonei studiate prin prezenta documentatie de Urbanism se va executa pe cheltuiala beneficiarilor.

ART.3.Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei de Administrare Urbană pentru aducerea la îndeplinire

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.266

din 28 iulie 2006