Hotărârea nr. 255/2006

HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie pentru închiriere a unor spaţii aflate în patrimoniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea scoaterii la licitaţie pentru închiriere, a unor spaţii aflate în patrimoniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de I.S.J.Iaşi;

Având în vedere prevederile art.166 din Legea Invăţământului nr.84/1995 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, art.14;

Având în vedere amendamentul propus în cadrul şedinţei ordinare din data de 28 iulie 2006 privind condiţia ca societăţile aibă avizul Ministerului Sănătăţii;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-         Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

In temeiul art.38 şi art.120 alin.1 lit b din Legea nr.286/2006  privind

modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare, pentru închirierea unor spaţii aflate în domeniul public al municipiului Iaşi şi administrate, prin delegare de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, cuprinse în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Preţurile de pornire la licitaţie vor fi cele prevăzute prin Hotărârile Consiliului Local, funcţie de zona şi grupa de activitate.

Art.3 Societăţile participante la licitaţie vor avea obligaţia de a avea avizul Ministerului Sănătăţii.

Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

 cons.Sorin Avram - Iacoban                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.255

din 28 iulie 2006